Zarządzenia 2014

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 31.01.2024, 14:13
z powodu:

przeniesienie

 • Zarządzenie nr 1/2014
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 2/2014
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym ilatach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 3/2014
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 4/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 5/2014
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 6/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 7/2014
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 171/2011 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie składu Rady Sportu Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 8/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 9/2014
  w sprawie:
  utworzenia funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Żarowie na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 10/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 11/2014
  w sprawie:
  regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 12/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 14/2014
  w sprawie:
  ogłoszeni ainformacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2014 roku na terenie gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 15/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 16/2014
  w sprawie:
  podania do publicznej wiadomości listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego w 2014 roku
 • Zarządzenie nr 17/2014
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na staowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów
 • Zarządzenie nr 18/2014
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów nr 02/2009 z dnia 2 stycznie 2009 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów i wsi na cele rolne
 • Zarządzenie nr 19/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i neizabudowanych położonych na ternie miasta i gminy Żarów przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 20/2014
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 54/2012 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 21/2014
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zamiatanie ulic na terenie miasta Żarów i WSSE podstrefy w Żarowie
 • Zarządzenie nr 22/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gmine Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 23/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2014 roku na terenie gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 24/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2014 roku na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 25/2014
  w sprawie:
  odpłatnego nabycia na własność Gminy Żarów nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 26/2014
  w sprawie:
  odpłatnego nabycia na własność Gminy Żarów nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 27/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 28/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 29/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Żarów, o których przejęcie Gmina wystąpi do Wojewody Dolnośląskiego
 • Zarządzenie nr 30/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 31/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 32/2014
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Mrowiny
 • Zarządzenie nr 33/2014
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 375/30 położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 34/2014
  w sprawie:
  odpłatnego nabycia na własność Gminy Żarów nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów
 • Zarządezenie nr 35/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 36/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 37/2014
  w sprawie:
    zamiany nieruchomości położonych w obrębie wsi Siedlimowice
 • Zarządzenie nr 38/2014
  w sprawie:
  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2014 i określenia spejcalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 39/2014
  w sprawie:
  ustalena\ia wzorów dokumentów w zakresie wzajmenych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów, kosztów i funduszu oraz ustalenia poziomu istotności, po przekroczeniu któego jednostki dokonują wzajemnych wyłączeń
 • Zarządzenie nr 40/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 41/2014
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Żarów za 2013 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów (w tym o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich), informacji o stanie mienia gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
 • Zarządzenie nr 42/2014
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 roku w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 43/2014
  w sprawie:
  zmiany Wieloletnij Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 44/2014
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 45/2014
  w sprawie:
  zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 46/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 47/2014
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dachu budynku komunalnego w Łażanach
 • Zarządzenie nr 48/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 49/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 50/2014
  w sprawie:
  wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Zarządzenie nr 52/2014
  w sprawie:
  ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 53/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 54/2014
  w sprawie:
  ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej
 • Zarządzenie nr 55/2014
  w sprawie:
  przydziału odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej
 • Zarządzenie nr 56/2014
  w sprawie:
  organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 58/2014
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 59/2014
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 60/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 61/2014
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 62/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 63/2014
  w sprawie:
  ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
 • Zarządzenie nr 64/2014
  w sprawie:
  powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Żarów dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
 • Zarządzenie nr 65/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 66/2014
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2013 rok
 • Zarządzenie nr 67/2014
  w sprawie:
  określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych
 • Zarządzenie nr 68/2014
  w sprawie:
  zmiany regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania świetlic wiejskich na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 69/2014
  w sprawie:
  wyodrębnienia ewidencji księgowej, ustalenia planu kont, instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, przy realizacji operacji pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie dolnośląskim
 • Zarządzenie nr 70/2014
  w sprawie:
  regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 71/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 73/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenir nr 74/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 75/2014
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 54/2012 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 24 kwietnia 2012 roku w spraqie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 76/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 77/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 78/2014
  w sprawie:
  powołanie Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zarządzenie nr 79/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 80/2014
  w sprawie:
  sporządzania skonsolidowanego bilansu
 • Zarządzenie nr 81/2014
  w sprawie:
  odpłatnego nabycia na własność gminy Żarów nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 82/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 83/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 84/2014
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 85/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Żarów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych
 • Zarządzenie nr 86/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 87/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 88/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 89/2014
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zadanie rekultywacyjne przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Buków, Imbramowice, Bożanów, Kalno
 • Zarządzenie nr 90/2014
  w sprawie:
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana  Twardowskiego
 • Zarządzenie nr 91/2014
  w sprawie:
  pokrycia ujemnego wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego
 • Zarządzenie nr 92/2014
  w sprawie:
  sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu za rok 2013
 • Zarządzenie nr 93/2014
  w sprawie:
  pokrycia ujemnego wyniku finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
 • Zarządzenie nr 94/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 95/2014
  w sprawie:
  powołanie Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015”
 • Zarządzenie nr 96/2014
  w sprawie:
  zmiany nieruchomości położonych w obrębie wsi Gołaszyce
 • Zarządzenie nr 97/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 98/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 99/2014
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 131/2010 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na ternie miasta i gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 100/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów n 2014 rok
 • Zarządzenie nr 101/2014
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 102/2014
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 85/2014 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Żarów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych
 • Zarządzenie nr 103/2014
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja
 • Zarządzenie nr 104/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 105/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 107/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 108/2014
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 95/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015”
 • Zarządzenie nr 109/2014
  w sprawie:
  powołania Komisji do oceny wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 110/2014
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa dwóch świetlic środowiskowych dziecięcych w miejscowościach Mrowiny i Zastruże w gminie Żarów
 • Zarządzenie nr 111/2014
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 112/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 113/2014
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 114/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 115/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 116/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 117/2014
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 88 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w gminie Żarów
 • Zarządzenie nr 119/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 120/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 121/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 122/2014
  w sprawie:
  wyodrębnienia ewidencji księgowej, ustalenia planu kont, instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, przy realizacji operacji pn. „Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyn” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie dolnośląskim
 • Zarządzenie nr 123/2014
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. zadanie rekltywacyjne przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Łażany, Mikoszowa
 • Zarządzenie nr 124/2014
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego nr FB.271.1.2014 „Bankowa obsługa budżetu Gminy Żarów oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2014-2017”
 • Zarządzenie nr 125/2014
  w sprawie:
  ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów
 • Zarządzenie nr 126/2014
  w sprawie:
  programu spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych
 • Zarządzenie nr 127/2014
  w sprawie:
  powołania zespołu ds. zmiany granic miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 128/2014
  w sprawie:
  określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej
 • Zarządzenie nr 129/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 130/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 131/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 132/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 133/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 134/2014
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 88 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w gminie Żarów
 • Zarządzenie nr 135/2014
  w sprawie:
  ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów
  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st.  Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
 • Zarządzenie nr 136/2014
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dachu wraz z dobudowaniem kominów w komunlanym budynku wielorodzinnym usytuowanym w Siedlimowicach nr 23
 • Zarządzenie nr 137/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 138/2014
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 139/2014
  w sprawie:
  ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 140/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 141/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 142/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 143/2014
  w sprawie:
  powołania Komisji do oceny wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 144/2014
  w sprawie:
  powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji robót w toku zadania inwestycyjnego pn. Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie - zaprojektuj i wybuduj
 • Zarządzenie nr 145/2014
  w sprawie:
  wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Zarządzenie nr 146/2014
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 147/2014
  w sprawie:
  ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
 • Zarządzenie nr 148/2014
  w sprawie:
  powołania komisji negocjującej w celu przeprowadzenia negocjacji na wykonanie robót zabezpieczających przed degradacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie - zaprojektu i wybuduj
 • Zarządzenie nr 149/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 150/2014
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015
 • Zarządzenie nr 151/2014
  w sprawie:
  powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania  w wyborach do Rady Miejskiej w Żarowie i Burmistrza Miasta Żarów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Zarządzenie nr 152/2014
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 93./2014 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
 • Zarządzenie nr 153/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 154/2014
  w sprawie:
  ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
 • Zarządzenie nr 155/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 156/2014
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego nr FB.271.3.2014 "Bankowa obsługa budżetu Gminy Żarów oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2014-2016"
 • Zarządzenie nr 157/2014
  w sprawie:
  powołania komisji odbiorowej
 • Zarządzenie nr 158/2014
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Żarów na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 159/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 160/2014
  w sprawie:
  przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania użyczonego na wysposażenie stanowiska dowodów osobistych
 • Zarządzenie nr 161/2014
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i zamówień publicznych
 • Zarządzenie nr 162/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 163/2014
  w sprawie:
  powierzenia pani Małgorzacie Kownackiej pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach, ul. Wojska Polskiego 43
 • Zarządzenie nr 164/2014
  w sprawie:
  udzielenia pani Małgorzacie Kownackiej p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu
 • Zarządzenie nr 165/2014
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 166/2014
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 167/2014
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za komórki, będące własnością Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 168/2014
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem garaży na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 169/2014
  w sprawie:
  ustalenia rocznych opłat za umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach, będących własnością Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 170/2014
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 171/2014
  w sprawie:
  powołania składu Rady Sportu gminy Żarów i ustalenia regulaminu jej działania
 • Zarządzenie nr 172/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 173/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych na rok 2015 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
 • Zarządzenie nr 174/2014
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 88 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w gminie Żarów
 • Zarządzenie nr 175/2014
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów - Etap I
 • Zarządzenie nr 176/2014
  w sprawie:
  przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie inwentaryzacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, aktywów finansowych, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków, funduszy specjalnych, paliwa, składników aktywów, będących własnością innych jednostek, powierzonych jej do przechowywania lub używania oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 • Zarządzenie nr 177/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 178/2014
  w sprawie:
  przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 • Zarządzenie nr 179/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 180/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 10:49
Dokument oglądany razy: 3 220
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020