Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żarów - Urzędu Miejskiego w Żarowie

Gmina Żarów
Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
tel:. 74 30 67 333; fax: 74 30 67 331Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30
wtorek: 8.00 - 16.00

Kasa urzędu zamykana jest codziennie o 15.00
-  za wyjątkiem wtorku - 15.30

Konto urzędu

Santander Bank Polska S.A. oddział Żarów
88 1090 2369 0000 0001 4749 4019

Burmistrz Miasta - Leszek Michalak
burmistrz(at)um.zarow.pl

Zastępca Burmistrza - Przemysław Sikora
z-ca.burmistrza(at)um.zarow.pl

Sekretarz - Sylwia Pawlik
sekretarz(at)um.zarow.pl

Skarbnik - Renata Dawlewicz
skarbnik(at)um.zarow.pl

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na WNIOSEK.


Opublikowanie powyżej adresów e-mail nie oznacza upoważnienia dla kogokolwiek do przesyłania pod te adresy jakiejkolwiek informacji handlowej, w tym również zapytań o zgodę na przesłanie informacji handlowej.

Przesłanie jakiejkolwiek informacji czy zapytania o charakterze handlowym bez wyraźnego uzgodnienia, będziemy traktować jako naruszenie prawa i zgłaszane będą odpowiednie wnioski do organów ścigania.


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2024

(...) Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 571) Burmistrz Miasta Żarów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2024. (...)

Zaproszenie do współpracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie w zakresie poradnictwa specjalistycznego świadczonego w roku 2024 zaprasza do współpracy(*):
- radcę prawnego
- psychologa
- terapeutę uzależnień
- terapeutę uzależnień specjalizującego się w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków
(*) osoba może prowadzić własną działalność gospodarczą

Zawiadomienie/obwieszczenie - GK.6220.2.2023

(...) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa (...)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 447 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim

Zawiadomienie/obwieszczenie - RiOŚ.6220.6.2023

Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania (...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Powiększenie obszaru górniczego Siedlimowice I w obrębie złoża Siedlimowice w granicach własności Inwestora” (...)

Decyzja - RiOŚ.6220.5.2023

(...) umorzyć w całości postępowanie (...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Powiększenie obszaru górniczego Siedlimowice I w obrębie złoża Siedlimowice w granicach własności Inwestora” (...)

Obwieszczenie - RiOŚ.6220.5.2023

Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję (...) o umorzeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Powiększenie obszaru górniczego Siedlimowice I w obrębie złoża Siedlimowice w granicach własności Inwestora” (...)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - RiOŚ.6220.2.2023

(...) po rozpatrzeniu wniosku (...) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po uzyskaniu opinii (...) orzekam (...) „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia (...) stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (...)

Obwieszczenie - RiOŚ.6220.2.2023

(...) Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia (...)

Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.05.2021, 11:31
Dokument oglądany razy: 484 061
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020