Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żarów - Urzędu Miejskiego w Żarowie

Gmina Żarów
Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
tel:. 74 30 67 333; fax: 74 30 67 331Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30
wtorek: 8.00 - 16.00

Kasa urzędu zamykana jest codziennie o 15.00
-  za wyjątkiem wtorku - 15.30

Konto urzędu

Santander Bank Polska S.A. oddział Żarów
88 1090 2369 0000 0001 4749 4019

Burmistrz Miasta - Leszek Michalak
burmistrz(at)um.zarow.pl

Zastępca Burmistrza - Przemysław Sikora
z-ca.burmistrza(at)um.zarow.pl

Sekretarz - Sylwia Pawlik
sekretarz(at)um.zarow.pl

Skarbnik - Renata Dawlewicz
skarbnik(at)um.zarow.pl

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na WNIOSEK.


Opublikowanie powyżej adresów e-mail nie oznacza upoważnienia dla kogokolwiek do przesyłania pod te adresy jakiejkolwiek informacji handlowej, w tym również zapytań o zgodę na przesłanie informacji handlowej.

Przesłanie jakiejkolwiek informacji czy zapytania o charakterze handlowym bez wyraźnego uzgodnienia, będziemy traktować jako naruszenie prawa i zgłaszane będą odpowiednie wnioski do organów ścigania.


Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2024 – 2027

W roku bieżącym upływa kadencja ławników sądowych wybranych w 2019 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 217 ze zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników Rada Miejska w Żarowie dokona wyboru nowych ławników na lata 2024 – 2027.

Zawiadomienie/Obwieszczenie - GK.6220.4.2022

(...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Żarów” (...) organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia (...)

Zawiadomienie/Obwieszczenie - GK.6220.1.2023

(...) Burmistrz Miasta Żarów informuje, że wniosek (...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą (...) nie może być załatwiony w terminie ustawowym z przyczyn niezależnych od organu (...)

Końcowa sprzedaż węgla

15 maja rozpoczęła się sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji gminy Żarów.  Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy, muszą złożyć stosowny wniosek.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF.AB.7820.23.2022.KS

(...) o wszczęciu postępowania administracyjnego (...) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (...) „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 3396D koło miejscowości Mielęcin” (...)

Konsultacje PGR - podsumowanie

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030

Obwieszczenie - WSI.410.2.11.2023.KM

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia, że w uzgodnieniu z właściwym organem odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - WR.ZUZ.1.4210.129.2023.AK

(...) o wszczęciu postępowania (...) w sprawie wygaszenia (...) decyzji (...) w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych (...) do urządzeń kanalizacyjnych (...)

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - WR.ZUZ.1.4210.89.2023.DK

(...) w sprawie wydania Gminie Żarów (...) pozwolenia (...) tj. lokalizowanie obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej (...)


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.05.2021, 11:31
Dokument oglądany razy: 329 997
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020