To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 31.01.2024, 14:16
z powodu:

przeniesienie

Zarządzenia 2009

Zarządzenie nr 1/2009
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów.


Zarządzenie nr 2/2009
w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów i wsi na cele rolne.


Zarządzenie nr 3/2009
w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie na 2009 rok.


Zarządzenie nr 4/2009
w sprawie: ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste.


Zarządzenie nr 5/2009
w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Żarów na 2009 rok w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków, opracowania planów finansowych dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, opracowania planów finansowych dla dotacji celowych i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami organizacji rzadowej.

 
Zarządzenie nr 6/2009
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów 2009 rok.


Zarządzenie nr 7/2009
w sprawie: odwołania Stanisławy Furtak ze stanowiska dyrektora Żarowskiego Ośrodka Kultury w Żarowie.


Zarządzenie nr 8/2009
w sprawie: powołania Pana Zbigniewa Malickiego na stanowisko dyrektora Żarowskiego Ośrodka Kultury w Żarowie.


Zarządzenie nr 9/2009
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste.


Zarządzenie nr 10/2009
w sprawie:
utworzenia funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Żarowie na 2009 rok.


Zarządzenie nr 11/2009
w sprawie:
powołania komisji konkursowej do wyboru osoby na wolne stanowisko- Sekretarz Gminy Żarów.


Zarządzenie nr 12/2009
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok.


Zarządzenie nr 13/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy oraz oddania w użytkowanie wieczyste.


Zarządzenie nr 14/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych na najem.


Zarządzenie nr 15/2009
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok


Zarządzenie nr 16/2009
w sprawie:
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóienia publicznego na "Prace geodezyjne związane z gospodarowaniem mieniem, stanowiącym zasoby komunalne gminy Żarów"


Zarządzenie nr 17/2009
w sprawie:
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do dokonywania czynności prawnych w zakresie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Zarządzenie nr 18/2009
w sprawie:
upoważnienia Pani Beaty Wilk w zastępstwie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do dokonywania czynności prawnych w zakresie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Zarządzenie nr 19/2009
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok.


Zarządzenie nr 20/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży.


Zarządzenie nr 21/2009
w sprawie:
Wystąpienia do Wojewody Dolnośląskiego o przekazanie na rzecz Gminy Żarów nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogę położonej na terenie Gminy Żarów


Zarządzenie nr 22/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy.


Zarządzenie nr 23/2009
w sprawie:
nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów.


Zarządzenie nr 24/2009
w sprawie:
Zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów dot. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.


Zarządzenie nr 25/2009
w sprawie:
odwołanie Zastępcy Burmistrza Miasta Żarów


Zarządzenie nr 26/2009
w sprawie:
Powołanie Zastępcy Burmistrza Miasta Żarów.


Zarządzenie nr 27/2009
w sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie obiegu kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie.


Zarządzenie nr 28/2009
w sprawie:
wprowadzenie zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok.


Zarządzenie nr 29/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste.


Zarządzenie nr 30/2009
w sprawie:
powołania Komisji Konsultacyjnej do współpracy pomiędzy gminą Żarów a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określenie jej składu i regulaminu


Zarządzenie nr 31/2009
w sprawie:
powołania komisji konkursowej do wyłonienia zwycięzców na etapie gminnym ogólnopolskiego konkursu "Klęska, powódź czy huragan - straż pożarna Ci pomaga"


Zarządzenie nr 32/2009
w sprawie:
uchylenia Zarządzania Nr 88/2004 r. Burmistrza Miasta Żarów z dnia 13 września 2004 rok.


Zarządzenie nr 33/2009
w sprawie:
powołania komisji konkursowej do wyboru osoby na wolne stanowisko - referat ds. wspólnot mieszkaniowych.

 
Zarządzenie nr 34/2009
w sprawie:
oświadczeń w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych.

 
Zarządzenie nr 35/2009
w sprawie:
wprowadzenia reulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i osób uprawnionych Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 
Zarządzenie nr 36/2009
w sprawie:
powołania członka Rady Zadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żarowie.

 
Zarządzenie nr 37/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.

 
Zarządzenie nr 38/2009
w sprawie:
przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2008 rok wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

 
Zarządzenie nr 39/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie Miasta i Gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy.

 
Zarządzenie nr 40/2009
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok.

 
Zarządzenie nr 41/2009
w sprawie:
powołania komisji konkursowej do wyboru osoby na wolne stanowisko - podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów.

 
Zarządzenie nr 42/2009
w sprawie:
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2009 i określenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.

 
Zarządzenie nr 43/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzdaży.

 
Zarządzenie nr 44/2009
w sprawie:
niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Wierzbna.

 
Zarządzenie nr 45/2009
w sprawie: 
podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego w 2009 roku.

 
Zarządzenie nr 46/2009
w sprawie:
nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów.

 
Zarządzenie nr 47/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie Miasta i Gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy.

 
Zarządzenie nr 48/2009
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok.

 
Zarządzenie nr 50/2009
w sprawie:
określenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Żarów.

 
Zarządzenie nr 51/2009 
w sprawie:
powołania Komisji w celu przejęcia od Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Żarowie Komunalnego Zasobu Gminy Żarów.

 
Zarządzenie nr 52/2009 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.
 
Zarządzenie nr 53/2009 
w sprawie:
nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów


Zarządzenie nr 55/2009
w sprawie:
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach


Zarządzenie nr 56/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy


Zarządzenie nr 58/2009
w sprawie:
upoważnienia Pani Anity Denes-Ziemkiewicz - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy


Zarządzenie nr 59/2009
w sprawie:
upoważnienia Pani Anity Denes-Ziemkiewicz - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych


Zarządzenie nr 60/2009
w sprawie:
upoważnienia Pani Anity Denes-Ziemkiewicz - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego


Zarządzenie nr 61/2009
w sprawie:
upoważnienia Pani Anity Denes-Ziemkiewicz - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych


Zarządzenie nr 62/2009
w sprawie:
upoważnienia Pani Anity Denes-Ziemkiewicz - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do dokonywania czynności prawnych w zakresie rezliacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Zarządzenie nr 63/2009
w sprawie:
upoważnienia Pani Anity Denes-Ziemkiewicz - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do załatwienia spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej


Zarządzenie nr 64/2009
w sprawie:
powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Żarów dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku


Zarządzenie nr 65/2009
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok


Zarządzenie nr 66/2009
w sprawie:
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane "Remont po powodzi drogi w Gołąszycach"


Zarządzenie nr 67/2009
w sprawie:
powołania komisji konkursowej do wyboru osoby na wolne stanowisko - referent ds. księgowości budżetowej


Zarządzenie nr 68/2009
w sprawie:
wyznaczenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy


Zarządzenie nr 69/2009
w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 42/2003 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 24 marca 2003 roku, dotyczącego okularów korygujących wzrok


Zarządzenie nr 70/2009
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok


Zarządzenie nr 71/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie nr 72/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie nr 73/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy


Zarządzenie nr 74/2009
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok.


Zarządzenie nr 75/2009, Część II
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie ne 76/2009
w sprawie:
wprowadzenia regulaminu wynagradzania kierownika i zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie


Zarządzenie nr 77/20009
w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Żarowie


Zarządzenie nr 78/2009
w sprawie:
sporządzenia bilansu skonsolidowanego


Zarządzenie nr 79/2009
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok


Zarządzenie nr 80/2009, część II
w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2000 z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie


Zarządzenie nr 82/2009
w sprawie:
ogłoszeniu wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie nr 83/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży.


Zarządzenie nr 84/2009
w sprawie
: ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników


Zarządzenie nr 85/2009 w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników

Zarządzenie nr 86/2009
w sprawie
: sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę


Zarządzenie nr 87/2009
w sprawie
: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok


Zarządzenie nr 88/2009
w sprawie
: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste


Zarządzenie nr 89/2009
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2009 rok


Zarządzenie nr 90/2009
w sprawie
: powołania komisji konkursowej do wyboru osoby na wolne stanowisko - referenta ds. windykacji należności budżetowej


Zarządzenie nr 91/2009
w sprawie
: powołania komisji konkursowej do wyboru osoby na wolne stanowisko - referenta ds. księgowości i rachuby płac


Zarządzenie nr 92/2009
w sprawie
: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów


Zarządzenie nr 93/2009
w sprawie
: powołania komisji konkursowej do wyboru osoby na wolne stanowisko - Sekretarz Gminy Żarów


Zarządzenie nr 95/2009
w sprawie
: powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach ul. Wojska Polskiego 43 pani Monice Jagle


Zarządzenie nr 96/2009
w sprawie
: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żarów do szkół i środków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych w Żarowie, Nowym Siodle, Świdnicy, Strzegomiu, Bystrzycy Dolnej."


Zarządzenie nr 97/2009
w sprawie
: powołania komisji konkursowej do wyboru osoby na wolne stanowisko - referenta ds. windykacji należności budżetowych


Zarządzenie nr 98/2009
w sprawie
: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste


Zarządzenie nr 99/2009
w sprawie
: wprowadzenie zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok


Zarządzenie nr 100/2009
w sprawie
: ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste


Zarządzenie nr 101/2009
w sprawie
: przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu Gminy Żarów za I półrocze 2009 roku wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury


Zarządzenie nr 102/2009
w sprawie
: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2010 rok


Zarządzenie nr 103/2009
w sprawie
: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok


Zarządzenie 104/2009
w sprawie
: zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie wsi Mikoszowa


Zarządzenie 105/2009
w sprawie
: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste


Zarządzenie nr 106/2009
w sprawie
: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej


Zarządzenie nr 107/2009
w sprawie
: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu OC Urzędu Miejskiego w Żarowie


Zarządzenie nr 108/2009
w sprawie
: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kart drogowych oraz paliwa jednostek OSP na terenie Miasta i Gminy Żarów


Zarządzenie nr 109/2009
w sprawie
: powołania komisji konkursowej do wyboru osoby na wolne stanowisko - referenta ds. wojskowości, obrony cywilnej, pożarnictwa i porządku publicznego

Zarządzenie nr 110/2009
w sprawie:
odwołania Zbigniewa Malickiego ze stanowiska dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie


Zarządzenie nr 111/2009

w sprawie:
powołania pana Artura Adamka na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie


Zarządzenie nr 112/2009 - część II
w sprawie:
regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Żarowie


Zarządzenie nr 113/2009
w sprawie:
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie


Zarządzenie nr 114/2009
w sprawie:
powołania komisji konkursowej do wyboru osoby na wolne stanowisko - kierownika referatu administracyjnego


Zarządzenie ne 115/2009
w sprawie:
powołania komisji konkursowej do wyboru osoby na wolne stanowisko - referent ds. oświaty i kultury


Zarządzenie nr 116/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położónych na terenie gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste


Zarządzenie nr 117/2009
w sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Żarowie za rok 2008


Zarządzenie nr 118/2009
w sprawie:
podziału wyniku finansowego netto Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów


Zarządzenie nr 119/2009
w sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu za rok 2008


Zarządzenie nr 120/2009
w sprawie:
podziału wyniku finansowego netto Gminnego Centrum Kultury i Sportu


Zarządzenie nr 121/2009
w sprawie:
odpłatnego nabycia przez Gminę Żarów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie miasta Żarów


Zarządzenie nr 122/2009
w sprawie
:wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2009 rok


Zarządzenie nr 123/2009
w sprawie:
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóienia publicznego pn. "remont i modernizacja boiska sportowego w Mrowinach"


Zarządzenie nr 124/2009
w sprawie:
zmiany zarządzenia nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2000 z dnia 2 listopada 200r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie


Zarządzenie nr 125/2009
w sprawie:
procedury aktualizacji "Żarowskiego Banku Informacji o organizacji pozarządowych", działających w gminie Żarów


Zarządzenie nr 126/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży


Zarządzenie nr 127/2009
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok


Zarządzenie nr 128/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie nr 129/2009
w sprawie:
wprowadzenie zmiany do zarządzenia nr 30/2009 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Konsultacyjnej do współpracy pomiędzy Gminą Żarów a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określenie jej składu i regulaminu


Zarządzenie nr 130/2009
w sprawie:
zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok


Zarządzenie nr 131/2009
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste


Zarządzenie nr 132/2009
w sprawie:
nieodpłatnego przejęcia na własność przez gminę Żarów nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żarów


Zarządzenie nr 133/2009
w sprawie:
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010"


Zarządzenie nr 134/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami położonych na terenie gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży


Zarządzenie nr 134/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami położonych na terenie gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży


Zarządzenie nr 135/2009
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok


Zarządzenie nr 136/2009
w sprawie:
wyznaczenia terminu przeprowadzenia oceny okresowej pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Żarowie


Zarządzenie nr 137/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste


Zarządzenie nr 138/2009
w sprawie:
niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów


Zarzadzenie nr 139/2009
w sprawie:
zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok


Zarządzenie nr 140/2009
w sprawie:
przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie I Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Żarów na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego


Zarządzenie nr 141/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie nr 142/2009
w sprawie:
wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 107/2009 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 8 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu OC Urzędu Miejskiego w Żarowie


Zarządzenie nr 143/2009
w sprawie:
wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 108/2009 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kart drogowych oraz paliwa jednostek OSP na terenie Miasta i Gminy Żarów


Zarzadzenie 144/2009
w sprawie:
zmian w budżecie gminy żarów na 2009 rok


Zarządzenie nr 145/2009
w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania użyczonego na wyposażenie stanowiska dowodów osobistych


Zarządzenie nr 146/2009
w sprawie:
wyznaczenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy


Zarządzenie nr 147 2009
w sprawie:
niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonejna terenie miasta Żarów


Zarządzenie nr 148/2009
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok


Zarządzenie nr 149/2009
w sprawie:
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie, świetlicach wiejskich oraz remizach OSP na terenie gminy Żarów


Zarządzenie nr 150/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie nr 151/2009
w sprawie:
przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej


Zarządzenie nr 152/2009
w sprawie:
zmiany do Zarządzenia nr 48/07 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie składu Rady Sportu Gminy Żarów


Zarządzenie nr 153/2009
w sprawie:
zmiany zarządzenia nr 18/07 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie powołania Rady Sportu i Gminy Żarów


Zarządzenie nr 154/2009
w sprawie:
powierzenie zastępcy Burmistrza Miasta Żarów prowadzenia określonych spraw gminy


Zarządzenie nr 155/2009
w sprawie:
ustalenia miesięcznych stawek czynszu za kolale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Żarów


Zarządzenie nr 156/2009
w sprawie:
ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie gminy Żarów


Zarządzenie nr 157/2009
w sprawie:
ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem garaży na terenie gminy Żarów


Zarządzenie nr 158/2009
w sprawie:
ustalenia miesięcznych stawek czynszu za komórki przydomowe będące własnością gminy Żarów


Zarządzenie nr 159/2009
w sprawie:
ustalenia rocznych opłat za umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach będących własnością gminy Żarów


Zarządzenie nr 160/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste


Zarządzenie nr 161/2009, Część II
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok


Zarządzenie nr 162/2009
w sprawie:
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Nadzór i realizacja procesu rekultywacji komunalnego składowiska odpadów w Żarowie"


Zarządzenie nr 163/2009
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok


Zarządzenie nr 164/2009
w sprawie:
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla osoby kończącej służbę przygotowawczą na stanowisku referenta ds. wojskowości, obrony cywilnej, pożarnictwa i porządku publicznego


Zarządzenie nr 165/2009
w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie nr 166/2009
w sprawe:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niazabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste


Zarządzenie nr 167/2009
w sprawie:
upoważnienia Pani Moniki Włodarczyk do prowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych w sprawie świadczeń z funduszu al;imentacyjnego


Zarządzenie nr 168/2009
w sprawie:
upoważnienia Pani Małgorzaty Witko-Wojtanowskiej do prowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego


Zarządzenie nr 169/2009
w sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2009 rok

Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020
Dokument oglądany razy: 3 095
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 11:56
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 21.04.2024 04:11:11