Zarządzenia 2020

 • Zarządzenie nr 1/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2020 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 2/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 3/2020
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 4/2020
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 5/2020
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 6/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 7/2020
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 8/2020
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 9/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 10/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 11/2020
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”.
 • Zarządzenie nr 13/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 14/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 15/2020
  w sprawie:
  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2020 i określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 16/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 17/2020
  w sprawie:
  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie nr 18/2020
  w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 19/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2020 roku na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 20/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą:„Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 22/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 23/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 24/2020
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 26/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2020
 • Zarządzenie nr 27/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 28/2020
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 26/2019 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie zasad ewidencji finansowo – księgowej, zakładowego planu kont oraz instrukcji w sprawie określenia szczegółowych zasad rozliczeń podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w gminie Żarów
 • Zarządzenie nr 29/2020
  w sprawie:
  powołania komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Zarządzenie nr 30/2020
  w sprawie:
  przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia Jednostki Pomocniczej Gminy Żarów o nazwie Osiedle Leśne
 • Zarządzenie nr 33/2020
  w sprawie:
  powołania lokalnego zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2021-2027
 • Zarządzenie nr 34/2020
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 35/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 37/2020
  w sprawie:
  powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
 • Zarządzenie nr 38/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego
  w Żarowie, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Zarządzenie nr 39/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 41/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 42/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach i Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie
 • Zarządzenie nr 43/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 44/2020
  w sprawie:
  skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
 • Zarządzenie nr 45/2020
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 17/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie nr 46/2020
  w sprawie:
  uchylenia zarządzenia nr 44/2020 Burmistrza miasta Żarów z dnia 19 marca 2020 roku odnośnie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, oraz wprowadzeniem rotacyjnego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie według ustalonego harmonogramu
 • Zarządzenie nr 47/2020
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 48/2020
  w sprawie:
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 18 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach i Przedszkola Miejskiego Bajkowe Przedszkole w Żarowie
 • Zarządzenie nr 49/2020
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2019 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów (w tym o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich), informacji o stanie mienia gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
  Zarządzenie nr 50/2020
  w sprawie:
  powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • Zarządzenie nr 52/2020
  w sprawie:
  unieważnienia konkursów na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego "Bajkowe Przedszkole" w Żarowie
 • Zarządzenie nr 53/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 54/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 55/2020
  w sprawie:
  podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS COV-2
 • Zarządzenie nr 56/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 57/2020
  w sprawie:
  podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS COV-2
 • Zarządzenie nr 58/2020
  w sprawie:
  odwołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • Zarządzenie nr 59/2020
  w sprawie:
  powierzenia pani Elżbiecie Wierzyk stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego
  „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie, ul. Władysława Łokietka 14
 • Zarządzenie nr 60/2020
  w sprawie:
  powierzenia pani Barbarze Nowak stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny
  Jenke w Mrowinach, ul. Wojska Polskiego 43.
 • Zarządzenie nr 61/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 62/2020
  w sprawie:
  ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntu obejmującego działkę nr 101/5 obręb Żarów (Targowisko Miejskie), stanowiącą własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 63/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2020
 • Zarządzenie nr 64/2020
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 55/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 30 marca 2020r. w sprawie
  podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych
  z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
 • Zarządzenie nr 65/2020
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 55/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 30 marca 2020r. w sprawie
  podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych
  z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
 • Zarządzenie nr 66/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 67/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2020
 • Zarządzenie nr 68/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 69/2020
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 70/2020
  w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GCKiS w Żarowie
 • Zarządzenie nr 71/2020
  w sprawie:
  pokrycia ujemnego wyniku finansowego GCKiS w Żarowie
 • Zarządzenie nr 72/2020
  w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 73/2020
  w sprawie:
  pokrycia ujemnego wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 74/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 75/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 77/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 78/2020
  w sprawie:
  powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Zarządzenie nr 79/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 80/2020
  w sprawie:
  ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Zarządzenie nr 81/2020
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 82/2020
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 83/2020
  w sprawie:
  uchylenia zarządzenia nr 46/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 23 marca 2020 roku, odnośnie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, oraz wprowadzeniem rotacyjnego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie według ustalonego harmonogramu
 • Zarządzenie nr 84/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 85/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 86/2020
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2019 rok
 • Zarządzenie nr 87/2020
  w sprawie
  : ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.
 • Zarządzenie nr 88/2020
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 89/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 90/2020
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  na „Dowóz uczniów do szkół od 01.09.2020 do 25.06.2021”
 • Zarządzenie nr 91/2020
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych od 01.09.2020 do 25.06.2021”
 • Zarządzenie nr 92/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2020
 • Zarządzenie nr 93/2020
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli
  i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 96/2020
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  na „Dowóz uczniów do szkół od 01.09.2020 do 25.06.2021”
 • Zarządzenie nr 97/2020
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych od 01.09.2020 do 25.06.2021”
 • Zarządzenie nr 98/2020
  w sprawie:
  regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 99/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 100/2020
  w sprawie:
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2020
 • Zarządzenie nr 102/2020
  w sprawie:
  powołania komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
 • Zarządzenie nr 103/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 104/2020
  w sprawie:
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 105/2020
  w sprawie:
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2020
 • Zarządzenie nr 106/2020
  w sprawie:
  w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 38/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 05 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Żarowie, zatrudnionych na umowę o pracę
 • Zarządzenie nr 107/2020
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 108/2020
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 18/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 109/2020
  w sprawie:
  ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku, przysługujących za święta przypadające w wolne soboty dla pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 110/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 111/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 112/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 113/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 114/2020
  w sprawie:
  zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do uzyskania w 2020 roku dotacji ze środków budżetu gminy Żarów na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Zarządzenie nr 115/2020
  w sprawie:
  określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej
 • Zarządzenie nr 116/2020
  w sprawie:
  powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 117/2020
  w sprawie:
  powołania komisji ds. szacowania szkód i strat w gospodarstwach domowych powstałych w skutek niekorzystnych zjawisk pogodowych nawałnicy (wichury
 • Zarządzenie nr 118/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 119/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 120/2020
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarów za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów (w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich)
  oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
 • Zarządzenie nr 121/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 122/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 123/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 124/2020
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 125/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 126/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 127/2020
  w sprawie:
  ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
  Zarządzenie nr 128/2020
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 129/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 130/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia na terenie Gminy Żarów pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie nr 131/2020
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Mrowiny droga dojazdowa do gruntów rolnych
 • Zarządzenie nr 132/2020
  w sprawie:
  odwołania na terenie Gminy Żarów pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie nr 134/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 136/2020
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 137/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 138/2020
  w sprawie:
  centralizacji rozliczeń VAT w Gminie w związku z przepisami o Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) w schemacie JPK_V7M
 • Zarządzenie nr 139/2020
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Mrowiny droga dojazdowa do gruntów rolnych
 • Zarządzenie nr 141/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 142/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 143/2020
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 221/2018 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Rady Sportu Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 144/2020
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Żarów na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 145/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Żarowie na potrzeby wyboru instytucji finansowej z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi
 • Zarządzenie nr 146/2020
  w sprawie:
  powołania komisji wyborczej i zarządzenia wyborów reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Żarowie na potrzeby wyboru instytucji finansowej z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi
 • Zarządzenie nr 147/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 148/2020
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 149/2020
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 150/2020
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za komórki, będące własnością Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 151/2020
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem garaży na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 152/2020
  w sprawie:
  ustalenia rocznych opłat za umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach, będących własnością Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 154/2020
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021
 • Zarządzenie nr 155/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 156/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 157/2020
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 145/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych  w Urzędzie Miejskim w Żarowie na potrzeby wyboru instytucji finansowej z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi
 • Zarządzenie nr 158/2020
  w sprawie:
  zmiany określenia zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 159/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 160/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 161/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”
 • Zarządzenie nr 162/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na rok 2021
 • Zarządzenie nr 165/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 166/2020
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych
 • Zarządzenie nr 168/2020
  w sprawie:
  zmiany określenia zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Żarówie
 • Zarządzenie nr 173/2020
  w sprawie:
  przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie inwentaryzacji środków trwałych w budowie, aktywów finansowych, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków, funduszy specjalnych, paliwa, składników aktywów, będących własnością innych jednostek, powierzonych jej do przechowywania lub używania, innych składników majątkowych objętych ewidencją pozabilansową oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 • Zarządzenie nr 175/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 177/2020
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 178/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą:„Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 179/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą:   „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”
 • Zarządzenie nr 180/2020
  w sprawie:
  przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania
 • Zarządzenie nr 182/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 184/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 22.06.2021, 11:16
Dokument oglądany razy: 1 581
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 28.07.2020