2017

XXXI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 12 stycznia 2017 roku

 • Uchwała nr XXXI/237/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok
 • Uchwała nr XXXI/238/2017
  w sprawie:
  podziału Gminy Żarów na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Uchwała nr XXXI/239/2017
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XXVIII/203/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żarów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

XXXII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 26 stycznia 2017 roku

 • Uchwała nr XXXII/240/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok
 • Uchwała nr XXXII/241/2017
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXXII/242/2017
  w sprawie:
  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE podstrefa w Żarowie" – III etap
 • Uchwała nr XXXII/243/2017
  w sprawie:
  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Żarow
 • Uchwała nr XXXII/244/2017
  w sprawie:
  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata 2017 - 2020
 • Uchwała nr XXXII/245/2017
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Żarów przez inne niż Gmina Żarów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 • Uchwała nr XXXII/246/2017
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXIX/220/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie „określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów”
 • Uchwała nr XXXII/247/2017
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XXIII/180/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXXII/248/2017
  w sprawie:
  nadania nazwy ulicy w mieście Żarów
 • Uchwała nr XXXII/249/2017
  w sprawie:
  nadania nazwy ulicy w mieście Żarów

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 9 lutego 2017 roku

 • Uchwała nr XXXIII/250/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok
 • Uchwała nr XXXIII/251/2017
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXXIII/252/2017
  w sprawie:
  upoważnienia Burmistrza Miasta Żarów do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny" i akceptacji założonych w nim planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf
 • Uchwała nr XXXIII/253/2017
  w sprawie:
  ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów
 • Uchwała nr XXXIII/254/2017
  w sprawie:
  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 • Uchwała nr XXXIII/255/2017
  w sprawie:
  uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Żarów

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 16 marca 2017 roku

 • Uchwała nr XXXIV/256/2017
  w sprawie:
  dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXXIV/257/2017
  w sprawie:
  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXXIV/258/2017
  w sprawie:
  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
 • Uchwała nr XXXIV/259/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok
 • Uchwała nr XXXIV/260/2017
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXXIV/261/2017
  w sprawie:
  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXXIV/262/2017
  w sprawie:
  zmiany uchwały Nr XXIII/179/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarów na lata 2011-2020 (aktualizacja)"
 • Uchwała nr XXXIV/263/2017
  w sprawie:
  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2017 roku"
 • Uchwała nr XXXIV/264/2017
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XXXIII/253/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów
 • Uchwała nr XXXIV/265/2017
  w sprawie:
  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 • Uchwała nr XXXIV/266/2017
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat
 • Uchwała nr XXXIV/267/2017
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów

XXXV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 30 marca 2017 roku

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 13 kwietnia 2017 roku

 • Uchwała nr XXXVI/270/2017
  w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
 • Uchwała nr XXXVI/271/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok
 • Uchwała nr XXXVI/272/2017
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXXVI/273/2017
  w sprawie:
  ustalenia diet dla sołtysów z terenu Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXXVI/274/2017
  w sprawie:
  uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żarów na lata 2017 - 2021"
  • Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.166.48.2017.AS z dnia 19 maja 2017r. stwierdził nieważność rozdziału 5.3 załącznika do uchwały nr XXXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żarów na lata 2017-2021, we fragmencie „wysokość odszkodowania ustalana jest na poziomie 3% wartości odtworzeniowej lokali w skali roku”
 • Uchwała nr XXXVI/275/2017
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 4 maja 2017 roku

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 18 maja 2017 roku

XL sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 czerwca 2017 roku

 • Uchwała nr XL/283/2017
  w sprawie:
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2016 rok
 • Uchwała nr XL/284/2017
  w sprawie:
  udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
 • Uchwała nr XL/285/2017
  w sprawie:
  zatwierdzenia realizacji projektu "Ludzki potencjał chce więcej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
 • Uchwała nr XL/286/2017
  w sprawie:
  emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • Uchwała nr XL/287/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok
 • Uchwała nr XL/288/2017
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XL/289/2017
  w sprawie:
  przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego
 • Uchwała nr XL/290/2017
  w sprawie:
  wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarów, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia
 • Uchwała nr XL/291/2017
  w sprawie:
  organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarów
 • Uchwała nr XL/292/2017
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie NR XXXIX/300/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Żarów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • Uchwała nr XL/293/2017
  w sprawie:
  nadania nazwy ulicy we wsi Mrowiny
 • Uchwała nr XL/294/2017
  w sprawie:
  nadania nazwy ulicy we wsi Łażany

XLI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 3 sierpnia 2017 roku

 • Uchwała nr XLI/295/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok
 • Uchwała nr XLI/296/2017
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XLI/297/2017
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XL/291/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarów

XLII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 31 sierpnia 2017 roku

 • Uchwała nr XLII/298/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok
 • Uchwała nr XLII/299/2017
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XLII/300/2017
  w sprawie:
  upoważnienia Burmistrza Miasta Żarów do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany" i akceptacji założonych w nim planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf
 • Uchwała nr XLII/301/2017
  w sprawie:
  przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żarów na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r."
 • Uchwała nr XLII/302/2017
  w sprawie:
  przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Żarów na lata 2017-2032”
 • Uchwała nr XLII/303/2017
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 • Uchwała nr XLII/304/2017
  w sprawie:
  nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna

XLIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 28 września 2017 roku

 • Uchwała nr XLIII/305/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok
 • Uchwała nr XLIII/306/2017
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XLIII/307/2017
  w sprawie:
  dopuszczenia zapłaty instrumentem płatnicznym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Żarów
 • Uchwała nr XLIII/308/2017
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
  • Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.166.57.2017.AS z dnia 27 października 2017r. stwierdził nieważność § 2 ust. 9 pkt 2 i § 2 ust. 9 pkt 3 we fragmencie „wymienionych w punktach 1-2” uchwały nr XLIII/308/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów

XLIV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 12 października 2017 roku

 • Uchwała nr XLIV/309/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok
 • Uchwała nr XLIV/310/2017
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XLIV/311/2017
  w sprawie:
  zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie
 • Uchwała nr XLIV/312/2017
  w sprawie:
  przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowej dla zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji"
 • Uchwała nr XLIV/313/2017
  w sprawie:
  przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno - gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "SUDETY 2030"

XLV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 23 listopada 2017 roku

 • Uchwała nr XLV/314/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok
 • Uchwała nr XLV/315/2017
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XLV/316/2017
  w sprawie:
  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała nr XLV/317/2017
  w sprawie:
  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała nr XLV/318/2017
  w sprawie:
  częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr XLV/319/2017
  w sprawie:
  współdziałania Gminy Żarów z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji „Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2020 r.”
 • Uchwała nr XLV/320/2017
  w sprawie:
  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. UNICEF w Imbramowicach
 • Uchwała nr XLV/321/2017
  w sprawie:
  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Anny Jenke w Mrowinach
 • Uchwała nr XLV/322/2017
  w sprawie:
  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Żarowie
 • Uchwała nr XLV/323/2017
  w sprawie:
  rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
 • Uchwała nr XLV/324/2017
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarów na lata 2018 – 2020
 • Uchwała nr XLV/325/2017
  w sprawie:
  przyjęcia "Planu urządzeniowo - rolnego Gminy Żarow"
 • Uchwała nr XLV/326/2017
  w sprawie:
  oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Uchwała nr XLV/327/2017
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów

XLVI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 28 grudnia 2017 roku

 • Uchwała nr XLVI/328/2017
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok
 • Uchwała nr XLVI/329/2017
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XLVI/330/2017
  w sprawie:
  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XLVI/331/2017
  w sprawie:
  uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018
 • Uchwała nr XLVI/332/2017
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2018 rok
 • Uchwała nr XLVI/333/2017
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2018 rok
 • Uchwała nr XLVI/334/2017
  w sprawie:
  ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim "Bajkowe Przedszkole" w Żarowie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
 • Uchwała nr XLVI/335/2017
  w sprawie:
  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Żarów przez inne niż Gmina Żarów osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 • Uchwała nr XLVI/336/2017
  w sprawie:
  ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia
 • Uchwała nr XLVI/337/2017
  w sprawie:
  nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:01
Dokument oglądany razy: 5 275
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020