bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Burmistrz Miasta Żarów

Załącznik do Zarządzenia Nr 195/2019 (+wzór formularza) Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 2 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Żarów
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert na rok 2020.

I. Informacje ogólne
W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowych gminy Żarów do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.
Każdorazowo ogłaszając konkurs Burmistrz Miasta Żarów, uwzględniając rodzaj zadania, na które zostanie ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej dwóch przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

II. Wymagania stawiane kandydatom
W skład komisji konkursowych może wchodzić dwóch przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie są wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.), do udziału w konkursie;
3) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1145);
4) posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1781).

III. Zadania członka komisji konkursowej
Zadaniem członka komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadań publicznych.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury
Zgłoszenia kandydatów do komisji może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowych należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, w terminie do dnia 16 grudnia 2019 roku, do godz. 15:30. Zgłoszenia przesłane po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 02.12.2019
Dokument oglądany razy: 106