bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Konkurs na stanowisko ds. ochrony środowiska

zakończony, rozstrzygnięcie: unieważniony

Organizator: Burmistrz Miasta Żarów

Burmistrz Miasta Żarów
na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
„o pracownikach samorządowych”
(tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1282)
ogłasza konkurs na stanowisko ds. ochrony środowiska
w Urzędzie Miejskim w Żarowie,
ul. Zamkowa 2
58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym ,
 4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub pokrewne
 6. znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego,
 7. prawo jazdy kategorii B
 8. doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok

II. Wymagania dodatkowe:

Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności:

 1. ustawy o samorządzie gminnym,
 2. ustawy o ochronie środowiska,
 3. ustawy o ochronie przyrody,
 4. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 5. ustawy o odpadach,
 6. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 7. ustawy Prawo zamówień publicznych,
 8. dyspozycyjność,
 9. odpowiedzialność za wykonywaną pracę, wysoka kultura osobista,
 10. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi,
 11. umiejętność pracy w zespole,
 12. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych, znajomość aktów prawnych związanych z zakresem wykonywania zadań.

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

 1. przeprowadzanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko;
 2. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć;
 3. przeprowadzanie oceny strategicznej oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów sektorowych opracowywanych lub przyjmowanych przez organ;
 4. obsługa bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (http://bazaoos.gdos.gov.pl/);
 5. wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o inspekcji ochrony środowiska;
 6. sporządzanie i aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska;
 7. przedkładanie co 2 lata Radzie Miejskiej Raportu z wykonania programu;
 8. sporządzanie i aktualizacja programu usuwania azbestu w gminie;
 9. prowadzenie bazy azbestowej Ministerstwa Rozwoju (www.bazaazbestowa.gov.pl);
 10. prowadzenie spraw związanych z gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, sprawozdawczość w zakresie; edukacja ekologiczna (m.in.: uchwała antysmogowa, program „Czyste powietrze”, „Dolny Śląsk bez smogu”, „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” itp.);zlecanie wykonania pomiarów mających wskazać przekroczenia dopuszczalnych norm (hałasu, emisji zanieczyszczeń, drgań sejsmicznych);
 11. opiniowanie wniosków koncesyjnych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin;
 12. opiniowanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych;
 13. opiniowanie decyzji w sprawie planu ruchu zakładu górniczego;
 14. opracowywanie propozycji rzeczowych i finansowych do budżetu;
 15. kontrola budżetu z zakresu prowadzonych spraw;
 16. zbieranie i przygotowanie materiałów oraz danych wyjściowych niezbędnych do opracowania dokumentacji na roboty inwestycyjne i remontowe,
 17. przygotowanie danych do wniosków o dofinansowanie.
 18. prowadzenie postępowań dotyczących usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania.
 19. prowadzenie postępowań wynikających z ustawy o odpadach,
 20. prowadzenie postępowań wynikających z ustawy o ochronie przyrody (z pominięciem rozdziału IV).

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca w siedzibie – Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, oraz na terenie gminy,
 2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
 4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na II piętrze (brak windy), brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys/CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2018, poz. 1000).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 12 sierpnia 2019 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek.
Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska”.
Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 26.07.2019
Dokument oglądany razy: 646