bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne w 2018 r. w miejscowości: Wierzbna

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
ogłasza nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne w 2018 r. w miejscowości: Wierzbna

1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji bądź…
• min. wykształcenie średnie z udokumentowanym co najmniej 3 – letnim stażem pracy z dziećmi,
• doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (np. odbyta praktyka studencka)
2. Wymagania dodatkowe:
• współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie organizacji zajęć dzieciom
• samodzielne prowadzenie zajęć tematycznych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
3. Zakres wykonywanych zadań:
• systematyczne organizowanie i przeprowadzanie pozalekcyjnych zajęć tematycznych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, zawierających treści profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kopia dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
c) oświadczenie o niekaralności
d)przedłożenie własnej koncepcji zajęć tematycznych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i profilaktycznym, z uwzględnieniem nowatorskich pomysłów
e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi
5. Warunki współpracy: umowa cywilno – prawna. Zakres godzinowy zajęć tematycznych będzie elastyczny, w zależności od potrzeb małych mieszkańców danej miejscowości.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PROWADZENIE ZAJĘĆ TEMATYCZNYCH” do dnia 07 września 2018 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.”

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 30.08.2018
Dokument oglądany razy: 271