bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.04.2018, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie wyników

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Burmistrz Miasta Żarów

Burmistrz Miasta Żarów  na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.) ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne :
1. Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn.zm.);
2. Staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej.
3. Znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego;
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
6. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
 
II. Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność kierowania zespołem pracowników;
2. Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
3. Umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych;
4. Znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
5. Umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność,sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista,
6. Prawo jazdy kat. B;
7. Dyspozycyjność.
 
III. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:
1. Kierowanie działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
2. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych  oraz dodatków energetycznych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
3. Organizacja pracy w OPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań.
4. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym OPS.
5. Organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej.
6. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników.
7. Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
8. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym.
9. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych.
10. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek OPS.
11. Przygotowywanie i składanie informacji oraz sprawozdań dotyczących funkcjonowania OPS.
12. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych.
13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta Żarów.
 
IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
4. Kopie świadectw pracy.
5. Podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
6. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922).
7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
8. Kserokopie posiadanych dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach.
9. Oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Kierownika OPS.
 
Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 
V. Warunki pracy:
1. Stanowisko: administracyjne, kierownicze.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
3. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie ul. Armii Krajowej 54
4. Praca jednozmianowa.
5. Praca przy komputerze.
6. Praca z klientem.
 
VI. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 18 maja 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie” Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.
 
VII. Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.
Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Żarów.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 25.04.2018
Dokument oglądany razy: 788