bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do współpracy

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
w zakresie poradnictwa specjalistycznego świadczonego w roku 2018 zaprasza do współpracy:
- radcę prawnego (osoba może prowadzić własną działalność gospodarczą)
- psychologa
- terapeutę uzależnień
- terapeutę uzależnień specjalizującego się w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków (osoba może prowadzić własną działalność gospodarczą)

I. PORADNICTWO PRAWNE
1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe prawnicze
staż pracy min. 3 lata w zakresie poradnictwa prawnego
2. Wymagania dodatkowe:
współpraca z ośrodkami interwencji kryzysowej, punktami konsultacyjnymi bądź ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania porad prawnych wobec mieszkańców
3. Zakres wykonywanych zadań:
poradnictwo oraz konsultacje indywidualne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy, skierowane do mieszkańców Gminy Żarów, w zależności od zgłaszanych potrzeb w ramach pełnionego dyżuru
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
c) oświadczenie o niekaralności,
d) oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową pełnionego dyżuru (wzór oferty w załączeniu)
e) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność) – dopuszcza się kserokopię zaświadczenia (za zgodność z oryginałem)
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi,
5. Warunki współpracy: umowa cywilno - prawna (zakres godzinowy 8 h miesięcznie)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PORADNICTWO PRAWNE” do dnia 27 grudnia 2017 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.”

II. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe psychologiczne
staż pracy jako psycholog min. 3 lata
2. Wymagania dodatkowe:
współpraca z ośrodkami interwencji kryzysowej, punktami konsultacyjnymi bądź ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania konsultacji psychologicznych wobec mieszkańców (konsultacje skierowane do dorosłych osób oraz dzieci),
przeprowadzanie pogadanek profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży,
prowadzenie warsztatów psychologicznych z osobami dorosłymi przy współpracy z ośrodkami pomocy społecznej lub punktami interwencji kryzysowej
3. Zakres wykonywanych zadań:
udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji psychologicznych,
wstępna diagnoza,
terapia krótkoterminowa,
interwencja kryzysowa,
praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
c) oświadczenie o niekaralności,
d) oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową pełnionego dyżuru (wzór oferty w załączeniu)
e) oferta zawierająca stawkę za godzinę dydaktyczną przeprowadzanych pogadanek profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, (wzór oferty w załączeniu)
f) oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową przeprowadzanych warsztatów psychologicznych dla dorosłych, (wzór oferty w załączeniu)
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi,
5. Warunki współpracy: umowa cywilno - prawna (zakres godzinowy 6h miesięcznie)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE” do dnia 27 grudnia 2017 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. ”
Zastrzega się, że umowy podpisane zostaną po przyjęciu przez Radę Miejską w Żarowie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
.


III. PORADNICTWO TERAPEUTYCZNE
A. Terapeuta uzależnień

1. Wymagania niezbędne:
certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień bądź instruktora terapii uzależnień
staż pracy jako terapeuta uzależnień min. 5 lat
2. Wymagania dodatkowe:
współpraca z ośrodkami interwencji kryzysowej, punktami konsultacyjnymi bądź ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania konsultacji terapeutycznych wobec osób uzależnionych i współuzależnionych
3. Zakres wykonywanych zadań:
udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu,
wstępna diagnoza,
pomoc osobom współuzależnionym,
prowadzenie edukacyjnej grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu
konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
c) oświadczenie o niekaralności,
d) oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową pełnionego dyżuru (wzór oferty w załączeniu)
e) oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową prowadzenia grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, (wzór oferty w załączeniu)
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi
5. Warunki współpracy: umowa cywilno - prawna, (zakres godzinowy - 3h raz w tygodniu)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PORADNICTWO TERAPEUTYCZNE – terapeuta uzależnień” do dn. 27 grudnia 2017 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. ”
Zastrzega się, że umowy podpisane zostaną po przyjęciu przez Radę Miejską w Żarowie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


B. Terapeuta uzależnień w zakresie pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków

1. Wymagania niezbędne:
certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień bądź instruktora terapii uzależnień
staż pracy jako terapeuta uzależnień w zakresie pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków min. 5 lat
2. Wymagania dodatkowe:
współpraca z ośrodkami interwencji kryzysowej, punktami konsultacyjnymi bądź ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania konsultacji terapeutycznych wobec osób uzależnionych od narkotyków i współuzależnionych
3. Zakres wykonywanych zadań:
udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków,
wstępna diagnoza,
pomoc osobom współuzależnionym,
konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
c) oświadczenie o niekaralności,
d) oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową pełnionego dyżuru (wzór oferty w załączeniu)
e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi
f) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność) – dopuszcza się kserokopię zaświadczenia (za zgodność z oryginałem)
5. Warunki współpracy: umowa cywilno - prawna (dyżur 2 godz. w miesiącu)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PORADNICTWO TERAPEUTYCZNE – NARKOMANIA” do dnia 27 grudnia 2017 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. ”
Zastrzega się, że umowy podpisane zostaną po przyjęciu przez Radę Miejską w Żarowie Zastrzega się, że umowy podpisane zostaną po przyjęciu przez Radę Miejską w Żarowie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.


Załącznik nr 1
OFERTA CENOWA
poradnictwo specjalistyczne w 2018 roku

Dotyczy: psychologa, radcy prawnego, terapeuty uzależnień, terapeuty uzależnień w zakresie narkomanii*

1. Wykonawca
Imię i nazwisko: ...................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................
Nr Telefonu: ...........................................................................................................
PESEL: .....................................................................................................................
NIP: ..........................................................................................................................
Nr rachunku bankowego: ....................................................................................

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cena brutto: .............. zł/ za 1 godzinę dyżuru/warsztatów/pogadanek/prowadzenia grupy wsparcia *


PROPONOWANY DZIEŃ DYŻURU: ……………………….. w godz. .........................

*prawidłowe podkreślić

....................................., dnia ....................... ....................................................
podpis osoby upoważnionej

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 11.12.2017
Dokument oglądany razy: 391