bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Nabór - pracownik socjalny

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIKA SOCJALNEGO – 1 etat

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Przewidywany termin zatrudnienia: 01.10 2017r.

I. Stanowisko pracy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie , 58-130 Żarów, ul. Armii Krajowej 54

II. 1. Wymagania konieczne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) korzystanie z pełni praw publicznych
3) nieposzlakowana opinia,
4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby procesu rekrutacji,
7) wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych zawartych w ofercie w BIP na potrzeby procesu rekrutacji,
2. Niezbędne wykształcenie:
Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 oraz poz. 1583 ze zmianami) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków:
1) posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych
2)ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna
3) ukończyła studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków :
pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
Treść przepisu art. 116 ust. 1 pkt 3:
- należy czytać łącznie z treścią przepisu art. 116 ust. 1a;
- dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizacje wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.
3. Wymagania pożądane:
- preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
- znajomość zakresu zadań Ośrodka Pomocy Społecznej oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
- umiejętność sprawnej organizacji pracy, współpracy w zespole, dokładność, obowiązkowość, rzetelność , punktualność i terminowość w wykonywaniu zadań,
- odporność na sytuacje stresowe,
4. Wymagana wiedza specjalistyczna:
Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego.
5. Znajomość innych zagadnień:
Znajomość obsługi komputera i programów biurowych (np.: program Pomost STD).
3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
- komunikatywność
- odpowiedzialność
- kreatywność
- obowiązkowość
- rzetelność
- zaangażowanie i odporność na stres
- zdolności organizacyjne

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
1. praca socjalna na terenie gminy Żarów,
2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań
4. pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania ograniczania
patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową
oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany :
1. kierować się zasadami etyki zawodowej,
2. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,
3. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę
4. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach
i dostępnych formach pomocy,
5. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po
ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
6. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.,
7. współpracować z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, GKRPA lub innymi
podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.
IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze - niższy niż 6% przy ogólnym zatrudnieniu w jednostce poniżej 25 etatów.

V. wymagane dokumenty:
1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności
4. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
7. Oświadczenie kandydata że nie jest on i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że
władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona
8.Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki
obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego
9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z
pełni praw publicznych
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko pracownika socjalnego" w terminie do dnia 15.09.2017r. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 ( we wtorek w godz. 8.00 do 16.00) lub przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 54 ,58- 130 Żarów

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego. Oferty, które wpłyną do OPS w Żarówie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego /bip.um.zarow.pl/ oraz na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops.gmina.zarow.pl jak też na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Kierownik OPS w Żarowie
Anita Denes-Ziemkiewicz

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 22.08.2017
Dokument oglądany razy: 751