bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie ponawia nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne w 2017 r. w miejscowości: Wierzbna, Kalno, Buków, Łażany

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie

1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji bądź…
min. wykształcenie średnie z udokumentowanym co najmniej 3 – letnim stażem pracy z dziećmi,
doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (np. odbyta praktyka studencka)
2. Wymagania dodatkowe:
współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie organizacji zajęć dzieciom
samodzielne prowadzenie zajęć tematycznych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
3. Zakres wykonywanych zadań:
systematyczne organizowanie i przeprowadzanie pozalekcyjnych zajęć tematycznych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, zawierających treści profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kopia dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
c) oświadczenie o niekaralności
d) przedłożenie własnej koncepcji zajęć tematycznych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i profilaktycznym, z uwzględnieniem nowatorskich pomysłów oraz ze wskazaniem miejscowości w której mógłby/mogłaby Pan/Pani prowadzić zajęcia tematyczne
e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi
5. Warunki współpracy: umowa cywilno – prawna. Zakres godzinowy zajęć tematycznych będzie elastyczny, w zależności od potrzeb małych mieszkańców danej miejscowości.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PROWADZENIE ZAJĘĆ TEMATYCZNYCH” Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.”

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.02.2017
Dokument oglądany razy: 819