Zarządzenia 2013

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 31.01.2024, 14:13
z powodu:

przeniesienie

 • Zarządzenie nr 1/2013
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 2/2013
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 3/2013
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Krukowie"
 • Zarządzenie nr 4/2013
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zamiatanie ulic na terenie miasta Żarów i WSSE Podstrefy w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 5/2013
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 171/2011 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie składu Rady Sportu Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 7/2013
  w sprawie:
  uchylenia Zarządzenia Nr 32/2005 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem hali sportowej w Imbramowicach
 • Zarządzenie nr 8/2013
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Docieplenie budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Kwiatowej 1 w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 9/2013
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont elewacji w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 24 w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 10/2013
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont elewacji w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 49 w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 11/2013
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wymiana pokrycia dachowego z papy w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 67c w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 12/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 13/2013
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 14/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 15/2013
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Bieżące naprawy i utrzymanie oświetlenia ulicznego"
 • Zarządzenie nr 17/2013
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 18/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2013 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 19/2013
  w sprawie:
  powołania koordynatora ds. obsługi elektronicznej wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie, zarządzonych na dzień 24 marca 2013 roku
 • Zarządzenie nr 21/2013
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont pokrycia dachu papowego z wymianą świetlika, przemurowanie kominów oraz dobudowanie przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Sportowej 3 w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 22/2013
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont pokrycia dachu dachówkowego oraz dobudowanie przewodów wentylacji wywiewnej w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Sikorskiego 5-7 w Żarowie
 • Zarządzenie nr 23/2013
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Docieplenie elewacji w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Krętej 7 -7a w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 24/2013
   w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Docieplenie elewacji oraz naprawa pokrycia papowego z wymianą obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Krasińskiego 2-2a w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 25/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmianw  budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 26/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 27/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2013 roku na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 28/2013
  w sprawie:
  podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego w 2013 roku
 • Zarządzenie nr 29/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 30/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 31/2013
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zamiatanie ulic na terenie miasta Żarów i WSSE Podstrefa w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 32/2013
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 88 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Żarów
 • Zarządzenie nr 33/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 34/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 35/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 36/2013
  w sprawie:
  zamiany nieruchomości położonych w obrębie wsi Siedlimowice
 • Zarządzenie nr 37/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 38/2013
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Przyłęgów
 • Zarządzenie nr 39/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu - piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2013 roku
 • Zarządzenie nr 41/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 42/2013
  w sprawie:
  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2013 i określenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 44/2013
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Fiansowej gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 45/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 46/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w 2013 roku
 • Zarządzenie nr 47/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 48/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 49/2013
  w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Jana Księdza Twardowskiego za 2012 rok
 • Zarządzenie nr 50/2013
  w sprawie:
  pokrycia ujemnego wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. J. Twardowskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 51/2013
  w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie za 2012 rok
 • Zarządzenie nr 52/2013
  w sprawie:
  pokrycia ujemnego wyniku finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie za 2012 rok
 • Zarządzenie nr 53/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 54/2013
  w sprawie:
  ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej
 • Zarządzenie nr 55/2013
  w sprawie:
  przydziału odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej
 • Zarządzenie nr 56/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 57/2013
  w sprawie:
  odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żarów prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Bożanów
 • Zarządzenie nr 58/2013
  w sprawie:
  odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żarów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działki gruntu nr 101/5 położonej w obrębie miasta Żarów wraz z prawem własności znajdującej się na działce zabudowy
 • Zarządzenie nr 59/2013
  w sprawie:
  ustalenia zasad i wysokości opłat za zajęcie lub korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 60/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 61/2013
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 62/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia Gminnego Konkursu dla dzieci z okazji 170 rocznicy uruchomienia kolei wrocławsko-świebodzkiej
 • Zarządzenie nr 63/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 64/2013
  w sprawie:
  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zmiany granic Sołectwa Mrowiny i Sołectwa Imbramowice
 • Zarządzenie nr 65/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 66/2013
  w sprawie:
  powołania komisji do oceny pracy dyrektora Przedszkola Miejskiego Bajkowe Przedszkole w Żarowie - pani Elżbiety Wierzyk
 • Zarządzenie nr 67/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 68/2013
  w sprawie:
  ustalenia zasad wydawania napojów dla pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 69/2013
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Obsługa i bieżące naprawy oświetlenia drogowego"
 • Zarządzenie nr 70/2013
  w sprawie:
  odpłatnego nabycia na własność Gminy Żarów nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów, w granicach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Żarów
 • Zarządzenie nr 71/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 72/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 73/2013
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 74/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 75/2013
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego gminy Żarów za 2012 rok
 • Zarządzenie nr 76/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 77/2013
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/200 z dnia 2 listopada 2000 roku w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 78/2013
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 79/2013
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 80/2013
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 81/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 82/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 83/2013
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żarów"
 • Zarządzenie nr 84/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 85/2013
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 54/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 86/2013
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Żarów oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego znierania odpadów"
 • Zarządzenie nr 87/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 88/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 89/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 90/2013
  w sprawie:
  odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Żarów i utrzymaniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie nr 91/2013
  w sprawie:
  odwołoania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 92/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na tereni gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 93/2013
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014"
 • Zarządzenie nr 94/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmianw budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 95/2013
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 96/2013
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Remont dachu komunalnego budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Strzegomskiej 24 w Łażanach ”
 • Zarządzenie nr 98/2013
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014"
 • Zarządzenie nr 99/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 100/2013
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - ds. windykacji należności budżetowych
 • Zarządzenie nr 101/2013
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont dachu komunalnego budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Żarowskiej 55 w Imbramowicach”
 • Zarządzenie nr 102/2013
  w sprawie:
  ustalenia trybu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”
 • Zarządzenie nr 103/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 104/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 105/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 106/2013
  w sprawie:
  powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu pisemnego, nieograniczonego na zagospodarowanie pomieszczeń lokalu użytkowego przy ul. Piastowskiej 10 w Żarowie, stanowiącego własność gminy Żarów, stawkę czynszu najmu oraz zawarcie umowy najmu
 • Zarządzenie nr 107/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 108/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 109/2013
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" w Żarowie
 • Zarządzenie nr 110/2013
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenias postępowania o udzielenie zamówienias publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa
 • Zarządzenie nr 111/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 112/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 113/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 114/2013
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Przyłęgów
 • Zarządzenie nr 115/2013
  w sprawie:
  powołania zespołu ds. ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku zaistniałego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żarowie
 • Zarządzenie nr 116/2013
  w sprawie:
  zamiany nieruchomości położonych w obrębie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 117/2013
  w sprawie:
  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Renaty Konior - nauczyciela Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach, pani Marzeny Gierusz-Kolendy – nauczyciela Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie, pani Magdaleny Komisarczyk – Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 118/2013
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsiach Mrowiny, Pożarzysko, Łażany, Wierzbna, Kalno
 • Zarządzenie nr 119/2013
  w sprawie:
  przekazania Radie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów (w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich) oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
 • Zarządzenie nr 120/2013
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 15/07 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie i określenia jej zadań
 • Zarządzenie nr 121/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmiany do Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Żarowie stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 176/2011 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 14.12.2011r.
 • Zarządzenie nr 122/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmianw budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 123/2013
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 roku
 • Zarządzenie nr 124/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 125/2013
  w sprawie:
  określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej
 • Zarządzenie nr 126/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 127/2013
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów nr 40/2013 z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad ewidencji księgowej na pozabilansowym koncie 976- Wzajemne rozliczenia między jednostkami oraz terminu przeniesienia wyniku finansowego
 • Zarządzenie nr 128/2013
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 77/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2000 z dnia 2 listopada 200 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 129/2013
  w sprawie:
  zamiany nieruchomości położonych w obrębie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 130/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 131/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 132/2013
  w sprawie:
  nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Żarów prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Łażany
 • Zarządzenie nr 133/2013
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - referenta ds. oświaty i funduszy zewnętrznych
 • Zarządzenie nr 134/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 135
  w sprawie
  : zawarcia umowy ustanowienia służebności gruntowej na rzecz nieruchomości położonej w Żarowie
 • Zarządzenie nr 136/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 137/2013
  w sprawie:
  ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 138/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 139/2013
  w sprawie:
  powołania konmisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja targowiska miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej
 • Zarządzenie nr 140/2013
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie
 • Zarządzenie nr 141/2015
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 142/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 143/2013
  w sprawie:
  przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie inwentaryzacji pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 • Zarządzenie nr 144/2013
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014
 • Zarządzenie nr 145/2013
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 88 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Żarów
 • Zarządzenie nr 146/2013
  w sprawie:
  odpłatnego nabycia na własność Gminy Żarów nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów, w granicach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Żarów
 • Zarządzenie nr 147/2013
  w sprawie:
  zamiany nieruchomości położonych w obrębach miasta Żarów i wsi Imbramowice
 • Zarządzenie nr 148/2013
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego
 • Zarządzenie nr 149/2013
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej gminy Żarów na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 150/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 151/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 152/2013
  w sprawie:
  przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania użyczonego na wyposażenie stanowiska dowodów osobistych
 • Zarządzenie nr 153/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 154/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia otartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą: "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Żarów"
 • Zarządzenie nr 155/2013
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie
 • Zarządzenie nr 156/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia otartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: "Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej"
 • Zarządzenie nr 157/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2014 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
 • Zarządzenie nr 158/2013
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 159/2013
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 160/2013
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za komórki przydomowe, będące własnością Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 161/2013
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem garaży na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 162/2013
  w sprawie:
  ustalenia rocznych opłat za umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach, będących własnością Gminy Żarów.
 • Zarządzenie nr 163/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 164/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 165/2013
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej
 • Zarządzenie nr 166/2013
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów"
 • Zarządzenie nr 167/2013
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: "Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej"
 • Zarządzenie nr 168/2013
  w sprawie:
  przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie inwentaryzacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, aktywów finansowych, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków, funduszy specjalnych, paliwa, materiałów oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 • Zarządzenie nr 169/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 170/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta  Żarów"
 • Zarządzenie nr 171/2013
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej"
 • Zarządzenie nr 172/2013
  w sprawie:
  przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 • Zarządzenie nr 173/2013
  w sprawie:
  wyodrębnienia ewidencji księgowej, ustalenia planu kont, instrukcji obiegu i przechowywania i archiwizowania dokumentów przy realizacji operacji pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w gminie Żarów" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 10:50
Dokument oglądany razy: 3 480
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020