Karty usług

To jest archiwalna wersja strony z dnia 06.05.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: dodanie informacji

Wszystkie karty w formacie PDF.
Wszystkie ewentualnie potrzebne druki znajdują się w pliku karty usługi.


Biuro Obsługi Klienta

 • BOK 1
  Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • BOK 2
  Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • BOK 3
  Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • BOK 4
  Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
 • BOK 5
  Zaświadczenie potwierdzające dane z archiwum Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • BOK 6
  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • BOK 7
  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Finansowo-Budżetowy

 • FB 1
  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
 • FB 2
  Podatek od nieruchomości od osób prawnych
 • FB 3
  Podatek rolny od osób fizycznych
 • FB 4
  Podatek rolny od osób prawnych
 • FB 5
  Podatek leśny od osób fizycznych
 • FB 6
  Podatek leśny od osób prawnych
 • FB 7
  Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne
 • FB 8
  Podatek od środków transportowych - osoby prawne
 • FB 9
  Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami
 • FB 10
  Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych dla przedsiębiorców
 • FB 11
  Umorzenie zaległości podatkowych osobie fizycznej nie będącej przedsiębiorcą
 • FB 12
  Umorzenie zaległości podatkowych dla przedsiębiorców
 • FB 13
  Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej osobie fizycznej nie będą cej przedsiębiorcą
 • FB 14
  Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowych dla przedsiębiorców
 • FB 15
  Przyznanie ulgi inwestycyjnej
 • FB 16
  Zaświadczenie o stanie zaległości podatkowych
 • FB 17
  Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa oraz o powierzchni hektarów przeliczeniowych
 • FB 18
  Przyznanie zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego
 • FB 19
  Przyznanie ulgi żołnierskiej

Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej


 • GZR 1
  Wydanie zezwolenia na psa rasy uznanej za agresywną
 • IiD 1
  Zezwolenie naG usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
 • IiD 3
  Wpis do rejestru działalności regulowanejw zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • GL 1
  Przydział lokalu mieszkalnego
 • Wniosek o zajęcie pasa drogowego

Urząd Stanu Cywilnego


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 12:53
Dokument oglądany razy: 5 276
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020