bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 16.03.2016 12:55 z powodu:

archiwizacja

Remont elewacji w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 24 w Żarowie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. Zamówienia publicznego nr GL 528426-2012 „Remont elewacji w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 24 w Żarowie.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r, poz. 759 z późn. zm) jako Zamawiający w sprawie zamówienia publicznego nr GL 528426-2012 „Remont elewacji w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 24 w Żarowie” Zadanie jako część projektu nr WND-RPDS.09.02.00-02-015/12 Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarowa realizowane w ramach Priorytetu 9 Miasta Działanie 9.2. wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 ”,
zawiadamiam, że:

1. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
COMPLEX – BUD S. C.
ul. Kopernika 17/32
59-300 Lubin
2. Oferowana cena brutto za wykonanie zadania 47 215,70 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście piętnaście 70/100).
3. Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów przy równoczesnym spełnieniu wymagań określonych w SIWZ.
4. Streszczenie oceny złożonych ofert:

Numer oferty, nazwa oferenta

Liczba pkt w kryterium „Oferowana cena brutto za wykonanie zadania”

Razem

PPHU PEWNIAK

Bernadetta Pewniak

ul. Skryta 16, 62-050 Mosina

Oferta odrzucona

0

Przedsiębiorstwo Budowlane PALAST PROMOTION

Veranstaltungs - Consulting Dominik Wiszczuk

ul. Słowackiego 11A, 55-100 Trzebnica

(74,89+74,89+74,89+74,89+74,89) / 5

74,89

P.P.H.U. „W i W – bud”

Dariusz Wojciechowski

ul. I. Krasickiego 10/5, 58-160 Świebodzice

(82,43+82,43+82,43+82,43+82,43) / 5

82,43

Zakład Usługowy Ogólno - Budowlany 

R. Zarzycki  P. Gadzina

ul. Cisowa 5, 58-400 Kamienna Góra 

 

(99,31+99,31+99,31+99,31+99,31) / 5

99,31

MARAPOL  Sp. z o. o.

ul. Marii Skłodowskiej - Curie  43/7

50-369 Wrocław

(80,51+80,51+80,51+80,51+80,51) / 5

80,51

PPHU „KAL”

Aleksander Kowalski

ul. St. Wyszyńskiego 3, 58-320 Walim 

(81,67+81,67+81,67+81,67+81,67) / 5

81,67

Spółdzielnia Rzemieślnicza

ul. Cukrownicza 6

 57-200 Ząbkowice Śląskie

(80,31+80,31+80,31+80,31+80,31) / 5

80,31

Zakład Usług Ogólnobudowlanych „JERZY”

Jerzy Święcki

ul. Bajana 30/9, 54-129 Wrocław

(68,05+68,05+68,05+68,05+68,05) / 5

68,05

ALMABUD Sp. z o. o.

ul. 11 Listopada 7, 58-200 Dzierżoniów

(79,39+79,39+79,39+79,39+79,39) / 5

79,39

ARAMIR

ul. Malczewskiego 12/113, 58-309 Wałbrzych

(71,25+71,25+71,25+71,25+71,25) / 5

71,25

Malarstwo – Tynkarstwo

Powąska – Sadujko s. c.

Lutomia Górna 1P, 58-113 Lutomia

(83,48+83,48+83,48+83,48+83,48) / 5

83,48

„GOBUD” Zakład Ogólnobudowlanych

Wiesław Golański

55-300 Proszków 83

(76,91+76,91+76,91+76,91+76,91) /5

76,91

COMPLEX – BUD S. C.

ul. Kopernika 17/32, 59-300 Lubin

(100,00+100,00+100,00+ 100,00+100,00) /5

100

ALTEK – Adam Kara

ul. Ułańska 5/5, 58-100 Świdnica

(96,32+96,32+96,32+96,32+96,32) / 5

96,32

5. Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta po dniu 6 lutego 2013 r.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 22.01.2013 15:45
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 805