bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:49 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz wymiana rynien, przemurowanie komina i wykonanie nowych przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 27 w Żarowie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. Zamówienia publicznego nr GL 481602-2012 „Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz wymiana rynien, przemurowanie komina i wykonanie nowych przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 27 w Żarowie.”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r, poz. 759 z późn. zm) jako Zamawiający w sprawie zamówienia publicznego nr GL 481602-2012 „Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz wymiana rynien, przemurowanie komina i wykonanie nowych przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 27 w Żarowie” Zadanie jako część projektu nr WND-RPDS.09.02.00-02-015/12 Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarowa realizowane w ramach Priorytetu 9 Miasta Działanie 9.2. wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 ”, zawiadamiam, że:

1. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
ALMABUD Sp. z o. o.
ul. 11 Listopada 7,
58-200 Dzierżoniów

2. Oferowana cena brutto za wykonanie zadania 48 525,56 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć 56/100).

3. Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów przy równoczesnym spełnieniu wymagań określonych w SIWZ.

4. Streszczenie oceny złożonych ofert:

Numer oferty, nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium „Oferowana cena brutto za wykonanie zadania”
Razem
PUH HEMIX Zakład Remontowo - Budowlany Henryk Pokrzywnicki Bożanów 25A , 58-130 Żarów (86,76+86,76+86,76+ 86,76+86,76) / 5 86,76
ALMABUD Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 7
58-200 Dzierżoniów
(100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00) / 5 100,00

5. Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta po dniu 2 stycznia 2013 r.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 19.12.2012 10:13
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 665