bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.01.2019 11:20, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana terminu składania ofert

Rewitalizacja budynku przy ul. Sikorskiego 2 w Żarowie

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Protokół z otwarcia ofert

Protkokół z otwarcia ofert w przetargu nr R.271.1.2019 na zadanie pn.:

„Rewitalizacja budynku przy ul. Sikorskiego 2 w Żarowie”
W dniu 28.01.2019 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim w Żarowie, dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„ Rewitalizacja budynku przy ul. Sikorskiego 2 w Żarowie”
Zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa oferenta

Rewitalizacja budynku przy ul. Sikorskiego 2 w Żarowie

Oferowana cena brutto w PLN

Termin gwarancji w miesiącach

1.

P.P.H.U. „WiW-bud”

Dariusz Wojciechowski

58-160 Świebodzice

ul. I. Krasickiego 10/5

112 000,00

100

Termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności zgodnie z zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
Zamawiający przeznaczył na wykonanie całego zadania kwotę 142 027,78 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia siedem złotych 78/100)

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 28.01.2019 13:19
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 100