bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza X przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej położonej w Wierzbnej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Numer działki - 808/10
Powierzchnia - 1327 m/kw
numer KW - SW1S/0001949/1
Forma oddania - sprzedaż na własność
Cena wywoławcza - 50000zł
Wysokość wadium - 5000zł
Godz. rozpoczęcia - 9:00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinie podanej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 10 grudnia 2018r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.093,26 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł oraz kosztów notarialnych.
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol C.26 MN i C.27 MN.

9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia 10.12.2018r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
15. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 22.11.2016r., 13.01.2017r., 07.04.2017r., 09.06.2017r., 03.10.2017r., 24.11.2017r., 06.03.2018r., 24.05.2018r., 04.10.2018r.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 09.11.2018 12:28
Dokument oglądany razy: 210
Podlega Ustawie