bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie zabiegów na drzewostanie znajdującym się na terenach nieruchomości będących własnością Gminy

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania zabiegów na drzewostanie znajdującym się na terenach nieruchomości będących własnością Gminy.

Wyszczególnienie przewidzianych prac wraz z ich lokalizacją znajduje się w załączonym druku ofertowym.

Termin wykonania prac – do dnia 26 listopada 2018 r.
Płatność za wykonanie usługi – 30 dni od dnia złożenia poprawnie wystawionej faktury.
Informacje cenową (oferta wraz z wykazem prac i wyceną) proszę złożyć do dnia 6 listopada
2018 r. do godz. 15.30 do Urzędu Miejskiego w Żarowie na Biuro Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 06.11.2018 r. godz. 1530) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres p.weiland@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę (data wpływu do 06.11.2018 r. do godz 15.30).
W przypadku nie wypełnienia wszystkich pozycji w tabeli druku „Oferty” lub błędów rachunkowych
w wycenie, oferta nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zakupu pozyskanego przy wycince drzewa. Wartość pozyskanego drzewa wyceniono na kwotę 1.030,46 zł netto plus podatek VAT w wysokości 8 % co daje brutto 1.112,90 zł (słownie: tysiąc sto dwanaście złotych 90/100).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zamówienia lub zmniejszenia zakresu zamówienia bez podania przyczyn.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 30.10.2018 14:47
Dokument oglądany razy: 195
Nie podlega Ustawie