bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:48 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Przetarg nieograniczony na dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych mieszkańców na terenie miasta i gminy Żarów

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Ogłoszenie o wynikach

dotyczy zamówienia publicznego nr OPS-I-382-1/NW/12 “Dożywianie dzieci w szkołach oraz dorosłych mieszkańców Miasta i Gminy Żarów”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) jako Zamawiający w sprawie zamówienia publicznego Nr OPS-I-382-1/NW/12 “Dożywianie dzieci w szkołach oraz dorosłych mieszkańców Miasta i Gminy Żarów”, zawiadamiam że,

W wyniku postępowania przetargowego wybrano oferty:

Część I Dożywianie tylko dzieci:
“Żaruś” s.c. Alina Szymaniak, Wiesława Zając
ul. Armii Krajowej 58
58-130 Żarów
Oferowana cena usługi brutto wynosi 6,50 zł za jeden posiłek dwudaniowy dla dzieci.

Część II Dożywianie tylko dorosłych:
Iwona Gajda, Tadeusz Gajda Spółka Jawna “OSKAR 2”
58-140 Jaworzyna Śląska
“BISTRO BAZYLIA”
58-130 Żarów
ul. Armii Krajowej 30 a
Oferowana Cena brutto wynosi:
- posiłek dwudaniowy dla dorosłych – 9,98 zł
- posiłek ciepły jednodaniowy ze wskazaniem na drugie danie dla dorosłych – 5,99 zł
- posiłek ciepły jednodaniowy ze wskazaniem na zupę z wkładka oraz z pieczywem dla dorosłych – 3,99

Część III Dożywianie dorosłych i dzieci – catering
Iwona Gajda, Tadeusz Gajda Spółka Jawna “OSKAR 2”
58-140 Jaworzyna Śląska
“BISTRO BAZYLIA”
58-130 Żarów
ul. Armii Krajowej 30 a
Oferowana cena brutto wynosi:
- posiłek dwudaniowy dla dzieci (catering) – 9,49 zł
- posiłek dwudaniowy dla dorosłych (catering) – 9,98 zł
- posiłek ciepły jednodaniowy ze wskazaniem na drugie danie dla dorosłych (catering) – 5,99 zł
- posiłek ciepły jednodaniowy ze wskazaniem na drugie danie dla dzieci (catering) – 4,99 zł

Wyżej wymienieni oferenci przedstawili najkorzystniejszą ofertę cenową za pakiet obiadowy oraz uwzględnili dobro korzystających z dożywiania, przy jednoczesnym spełnianiu warunków określonych w SWIZ.

Streszczenie ceny i porównanie złożonych ofert

Nazwa oferenta
Suma uzyskanych punktów wg. kryterium oceny
Część I
“Żaruś” s.c. Alina Szymaniak,
Wiesława Zając
ul. Armii Krajowej 58
58-130 Żarów
100
Część II
Iwona Gajda, Tadeusz Gajda Spółka Jawna “OSKAR 2”
58-140 Jaworzyna Śląska
“BISTRO BAZYLIA”
58-130 Żarów
ul. Armii Krajowej 30 a
100
Część III
Iwona Gajda, Tadeusz Gajda Spółka Jawna “OSKAR 2”
58-140 Jaworzyna Śląska
“BISTRO BAZYLIA”
58-130 Żarów
ul. Armii Krajowej 30 a
100

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta po dniu 8 grudnia 2012 roku.

W niniejszym postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2010.113.759 z późniejszymi zmianami) wykluczono Wykonawcę:

Cztery Smaki Świata
Robert Wszelaki
58-200 Dzierżoniów
Os. Tęczowe 10D/10

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jego ofertę odrzucono na podstawie art. 24 ust. 4 w/w ustawy.

Wykonawca pomimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.2010.113.759 z późniejszymi zmianami) do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w pkt 13 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na potwierdzenie czego należało złożyć:
1. oświadczenie potwierdzające, iż dzieci dożywiane w szkołach na terenie miasta będą spożywać posiłki w porcelanowej zastawie w pomieszczeniu, które pomieści minimum 30 dzieci oraz uniemożliwi identyfikację dzieci z pomocy społecznej (oferent dysponuje odpowiednim zapleczem umożliwiające wydanie i spożywanie posiłków)
2. oświadczenie potwierdzające łatwy dostęp do miejsca w którym wydawane i spożywane będą posiłki (zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych) nie złożył go w terminie określonym w piśmie OPS-I-382-1/NW/12 z dnia 23 listopada 2012 roku tj. do dnia 27.11.2012 r. do godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 27.11.2012 14:45
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 1082