bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Roboty budowlane związane z budową chodników o łącznej długości 70mb w miejscowości Pożarzysko

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

1. Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na roboty budowlane związane z budową chodników
o łącznej długości 70mb w miejscowości Pożarzysko, w ciągu drogi powiatowej nr 2886D, na działce nr 275/4.

2. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie dwóch odcinków chodnika z kostki betonowej „8” (10x20) szarej i czerwonej (czerwona – dwa rzędy wzdłuż krawężnika i na zjazdach), na podbudowie z mieszanki granitowej o frakcji 0/31 lub 0/63, z nowymi obrzeżami 30x8 i krawężnikami, podbudowa na zjazdach wzmocniona warstwą stabilizacji betonowej o grubości min.10cm:
pierwszy odcinek o długości 38mb z przykryciem rowu na całej długości (rura Ø 300), oraz miejscem pod wiatę przystankową,
drugi odcinek o długości 32 mb, na całej długości skucie asfaltu,
zaślepienie wszystkich dopływów do rowu z prywatnych posesji (na odcinku pierwszym - ok 3szt),
wykonanie 2 studni rewizyjnych, wraz z dopływem i odpływem, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
wykonanie 2 wpustów ulicznych o wytrzymałości 40 ton każdy (40x60cm), w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
dołożenie masy asfaltowej do nowoułożonych krawężników,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Pierwszy odcinek: szerokość 1,5mb, długość 38mb, miejsce pod wiatę przystankową 4 x 2m,
Drugi odcinek:.długość 32mb, szer. 1,5m.

4. Przed przystąpieniem do robót należy przygotować projekt czasowej organizacji ruch, uzyskać zgodę organów nadrzędnych a następnie oznakować teren robót zgodnie z zatwierdzoną organizacją.

5. Zamawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia długości chodnika do wykonania w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania lub wydłużenia w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo będzie niższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

6. Termin realizacji zamówienia - do 15 października 2018r.
7. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- najniższa cena brutto - waga 100 %
8. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty :
a) wyceny należy dokonać z uwzględnieniem kosztów nieujętych w opisie zamówienia a niezbędnych do realizacji zadania, np. związanych z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu robót - projekt tymczasowej organizacji ruchu,
b) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym,
c) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub e- mailem na adres a.goluch@um.zarow.pl. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.
d) Termin złożenia oferty do dnia 20.07.2018r. do godz. 15:00.
9. Osoby do kontaktu: Agnieszka Gołuch, Referent ds. remontów, tel. /74/ 8580 591 wew. 305.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.07.2018 13:06
Dokument oglądany razy: 189
Nie podlega Ustawie