bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż LOKALU MIESZKALNEGO nr 5 o pow. 44,60 m2 w  budynku nr 26 przy ul. Ogrodowej w Żarowie wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica)

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Numer działki - 299/20
Powierzchnia - 150m/kw
Numer KW - SW1S/00039477/2
Położenie - Żarów, ul. Ogrodowa 26/5
Przeznaczenie w mpzp - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna B.41 MW
Forma oddania - sprzedaż na własność wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 17,14%
Cena wywoławcza - 78500zł w tym: 77.100zł - lokal - 1.400zł - udział
Wysokość wadium 7850zł
Godz. rozpoczęcia - 9:00

1. Przetarg odbędzie się 26 lipca 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w tabeli, które powinno znajdować się na koncie: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej w dniu 20 lipca 2018r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zbywany lokal zwolniony jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych związanych z przygotowaniem lokalu do sprzedaży w kwocie łącznej 1.168,50 zł oraz I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i kosztów notarialnych.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74/8580-591 wew. 339 i 301 do dnia 20.07.2018r.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
12. Nabywca nabywa nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 22.06.2018 07:45
Dokument oglądany razy: 210
Podlega Ustawie