bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Żarów i WSSE podstrefy w Żarowi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania utrzymania zieleni na terenie miasta Żarów i WSSE podstrefy w Żarowie, Gmina Żarów zaprasza do składania ofert cenowych na realizację przedmiotowego zadania
1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Utrzymanie zieleni podzielone będzie na cztery zadania:
1) w ramach wykonania 1 zadania do utrzymania zalicza się wykaszanie traw wraz z zgrabieniem
i wywiezieniem pokosu na powierzchni 3 500 m2. Prace realizowane będą po każdorazowym zleceniu Zamawiającego w terminach - jednokrotnie w miesiącach kwiecień oraz październik
i dwukrotnie w miesiącach maj – wrzesień,
Wykaz terenów zieleni miejskiej objętych zadaniem 1 wyszczególniony jest w załączniku nr 1,
2) w ramach wykonania 2 zadania do utrzymania zalicza się wykaszanie traw wraz z zgrabieniem
i wywiezieniem pokosu na powierzchni 47 151 m2. Przewiduje się sześciokrotne wykaszanie
w terminach: 24 – 30.04.2018 r., 16 – 23.05.2018 r., 20 – 27.06.2018 r., 20 – 27.07.2018 r.,
24 – 31.08.2018 r., 21 – 28.09.2018 r.
Wykaz terenów zieleni miejskiej objętych zadaniem 2 wyszczególniony jest w załączniku nr 2,
3) w ramach wykonania 3 zadania do utrzymania zalicza się wykaszanie traw wraz z zgrabieniem
i wywiezieniem pokosu na powierzchni 24 165 m2. Przewiduje się sześciokrotne wykaszanie
w terminach: 24 – 30.04.2018 r., 16 – 23.05.2018 r., 20 – 27.06.2018 r., 20 – 27.07.2018 r.,
24 – 31.08.2018 r., 21 – 28.09.2018 r.
Wykaz terenów zieleni miejskiej objętych zadaniem 3 wyszczególniony jest w załączniku nr 3,
4) w ramach wykonania 4 zadania do utrzymania zalicza się przycinanie żywopłotów wraz z zagrabieniem i wywiezieniem powstałych odpadów na powierzchni 3 942 m2. Przewiduje się sześciokrotne przycinanie w terminach: 24 – 30.04.2018 r., 16 – 23.05.2018 r., 20 – 27.06.2018 r., 20 – 27.07.2018 r., 24 – 31.08.2018 r., 21 – 28.09.2018 r.
Wykaz terenów zieleni miejskiej objętych zadaniem 4 wyszczególniony jest w załączniku nr 4.

W trakcie realizacji umowy, w miarę zaistniałych potrzeb, Zamawiający może zlecić dodatkowe wykaszanie traw lub przycinanie żywopłotów całego wykazu dla danego zadania lub wybranych pozycji z wykazu.
3. Termin realizacji zadania: 24.04.2018 r. – 28.009.2018 r.
4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena netto za 1 m2 wykoszenia trawnika wraz
z zgrabieniem i wywiezieniem trawy oraz za 1 m2 przycięcia żywopłotu wraz z zagrabieniem
i wywiezieniem powstałych odpadów dla każdego z poszczególnych zadań.
5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ W ofercie cenowej należy podać ceny netto za 1 m2 wykoszenia trawnika wraz z zgrabieniem
i wywiezieniem trawy oraz za 1 m2 przycięcia żywopłotu wraz z zagrabieniem i wywiezieniem powstałych odpadów dla każdego zadania osobno lub tylko dla wybranego zadania (Wykonawca może przystąpić do realizacji jednego, dwóch, trzech lub czterech zadań).
c/ ofertę należy złożyć w terminie do 20.04.2018 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 20.04.2018 r.), faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres p.weiland@um.zarow.pl. Wymagana data wpływu 20.04.2018 r. do godz. 15.30.
6. Osoby do kontaktu: Piotr Weiland – Kierownik Referatu Komunalnego tel. 74 8580 591 wew. 347.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 16.04.2018 11:35
Dokument oglądany razy: 329
Nie podlega Ustawie