bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:46 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Przetarg nieograniczony na remont lokali mieszkalnych: nr 5 w budynku usytuowanym przy ul. Zamkowej 4b i nr 1 w budynku usytuowanym przy ul. Zamkowej 4 c w Mrowinach

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. Zamówienia publicznego nr GL 330538-2012 „Remont lokali mieszkalnych; nr 5 w budynku usytuowanym przy ul. Zamkowej 4b i nr 1 w budynku usytuowanym przy ul. Zamkowej 4c w Mrowinach”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r, poz. 759 z późn. zm) jako Zamawiający w sprawie zamówienia publicznego nr GL 330538-2012 „Remont lokali mieszkalnych; nr 5 w budynku usytuowanym przy ul. Zamkowej 4b i nr 1 w budynku usytuowanym przy ul. Zamkowej 4c w Mrowinach”, zawiadamiam, że:

1. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
ALMABUD Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 7, 58-200 Dzierżoniów
2. Oferowana cena brutto za wykonanie zadania 185 121,33 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden 33/100).
3. Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów przy równoczesnym spełnieniu wymagań określonych w SIWZ.
4. Streszczenie oceny złożonych ofert:

Numer oferty, nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium „Oferowana cena brutto za wykonanie zadania” Razem
ALMABUD Sp. z o.o ul. 11 Listopada 7, 58-200 Dzierżoniów (100,00+100,00+100,00+100,00)/4 100,00
INFRAINVEST ul. Żwirki i Wigury 8-12 , 58-301 Wałbrzych Oferta odrzucona -

5. Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta po dniu 27 września 2012 r.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 20.09.2012 14:37
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 788