bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:46 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na stawkę czynszu najmu garażu położonego przy ul. Armii Krajowej 18 w Żarowie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Powierzchnia przeznaczona do najmu wynosi 13,14 m/kw.

Garaż położony jest na działce nr 293/47 wpisanej do KW Nr SW1S/00019205/9. Nieruchomość w mpzp przeznaczona jest na cele budownictwa mieszkaniowego.
Czynsz najmu wnoszony będzie w pieniądzu w terminie do 10 każdego miesiąca w okresie obowiązywania umowy najmu, począwszy od miesiąca z którym zawarta zostanie umowa najmu. W przypadku podwyżki stawek czynszu za najem garaży, wylicytowana w przetargu stawka czynszu podlegać będzie podwyżce, zgodnie z wielkością procentową, określoną zarządzeniem Burmistrza Miasta Żarów.

Cena wywoławcza stawki czynszu wynosi 4,91 zł za 1 m/kw. netto

Przetarg odbędzie się w dniu 11.09.2012r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, II piętro, pokój nr 19.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce w wysokości 8,00 zł, najpóźniej do dnia 07.09.2012 r. do godz. 15 00 w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie lub na konto: Bank Zachodni WBK I o/Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet pierwszej wpłaty z tytułu czynszu najmu, pozostałym uczestnikom zwrócone w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie wynosi 0,10 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535) do wylicytowanej wysokości czynszu doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką 23 %.

Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 115/2012 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 08 sierpnia 2012 roku. Do regulaminu przetargu załączony został formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 oraz oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej www.um.zarow.pl oraz na tablicy informacyjnej umieszczonej w siedzibie organizatora. Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Lokalowej tel 74/8580-591 wew. 344.

Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.

Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i ich akceptacją.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.08.2012 10:02
Dokument oglądany razy: 1026
Podlega Ustawie