bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie przy ulicy Ogrodowej 1.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2; 58-130 Żarów.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie przy ulicy Ogrodowej 1, w skład dokumentacji powinny wchodzić następujące opracowania:
1. Inwentaryzacja budowlana obiektu szkoły
2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania
3. Wykonanie projektu wykonawczego kotłowni gazowej w branży : budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych
4. Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Świdnicy
5. Uzyskanie aktualnej opinii kominiarskiej dla pomieszczenia projektowanej kotłowni gazowej
6. Uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą do celów zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę
7. Opracowanie kosztorysów i przedmiarów robót dla budowy instalacji centralnego ogrzewania (wraz z uwzględnieniem robót rozbiórkowych)
8. Opracowanie specyfikacji STWiOR dla budowy instalacji centralnego ogrzewania
9. Opracowanie kosztorysów i przedmiarów robót dla projektu wykonawczego kotłowni gazowej w branży : budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych (wraz z uwzględnieniem robót rozbiórkowych).
10. Opracowanie specyfikacji STWiOR dla projektu wykonawczego kotłowni gazowej w branży : budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych
11. Sprawowanie nadzoru autorskiego dla wyżej wymienionych robót w okresie trwania prac
12. Uczestnictwo w odbiorach końcowych.

Dokumentacja projektową należy wykonać w 5 egzemplarzach + wersja elektroniczna
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1) wykonanie dokumentacji nie później niż do dnia 13.04.2018r.

4. KRYTERIA WYBORU I SPOSOBU OCENY OFERTY :
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena brutto za całość wykonanych usług - waga 100 %

warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia:
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącego złącznikiem do niniejszego zapytania oferty.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub e - mailem na adres p.neczaj@um.zarow.pl, ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.
Termin złożenia oferty do dnia 22 stycznia 2018 r. do godz. 15:30.

6. OSOBY DO KONTAKTU:
Piotr Neczaj. tel. 74/ 8580 591 wew. 305

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.01.2018 12:05
Dokument oglądany razy: 469
Nie podlega Ustawie