bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:45 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Ogłoszenie o przetargu - dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2012/2013

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Żarów: Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 211230 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żarowie , ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 074, 8580-591, 8580-778, 8580-4.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku
szkolnym 2012/2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów (dowóz z miejsca zamieszkania do szkół i odwiezienie po zajęciach do miejsca zamieszkania) do placówek oświatowych na terenie gminy Żarów, na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2012/2013, tj. od dnia 03.09.2012 r. do dnia 28.06.2013 r. na trasach określonych w SIWZ, w związku z dowozem uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w
Żarowie, Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części: - Część 1 - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, - Część 2 - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. UNICEF, - Część 3 - Dowóz uczniów do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie. Szczegóły określone są w SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 03.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca winien wykazać, że posiada ważną licencję na wykonywanie krajowego
transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, ze w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi transportu osób (realizowanych w sposób ciągły) o wartości min. 40.000,00 zł, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania usługi.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje min. 6 pojazdami dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym).
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami
posiadającymi odpowiednie uprawnienia do obsługi pojazdu samochodowego, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - na wartość nie mniejszą niż kwota 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne dokumenty wymienione w SIWZ (w tym w szczególności formularz oferty i oświadczenia)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.um.zarow.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów (pok. nr 8).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2012
godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Żarowie - Biuro Obsługi Klienta ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.06.2012 11:48)
  2. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (25.06.2012 11:49)
  3. Odpowiedzi zamawiającego na zapytania dotyczące treści SIWZ (25.06.2012 11:51)
  4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty` (09.07.2012 07:35)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.06.2012 11:13
Dokument oglądany razy: 1399
Podlega Ustawie