bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Burmistrz miasta Żarów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych położonych w Wierzbnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Nr działki

Pow.

w m2

Nr KW

Forma oddania nieruchomości/opis

Cena wywoławcza

Wys. wadium

Godz. rozpocz.

808/2

911

SW1S/00019494/1

Sprzedaż na własność

39.000 zł

3.900zł

9 05

808/5

897

SW1S/00019494/1

Sprzedaż na własność

37.000 zł

3.700 zł

9 10

808/6

1.002

SW1S/00019494/1

Sprzedaż na własność

41.000 zł

4.100 zł

9 15

808/9

1.012

SW1S/00019494/1

Sprzedaż na własność

41.000 zł

4.100 zł

9 20

808/10

1.327

SW1S/00019494/1

Sprzedaż na własność

53.000 zł

5.300 zł

9 25

808/12

1.525

SW1S/00019494/1

Sprzedaż na własność

63.000 zł

6.300 zł

9 30

808/13

1.330

SW1S/00019494/1

Sprzedaż na własność

54.000 zł

5.400 zł

9 35

808/15

1.944

SW1S/00019494/1

Sprzedaż na własność

72.000 zł

7.200 zł

9 40

808/16

1.084

SW1S/00019494/1

Sprzedaż na własność

44.000 zł

4.400 zł

9 45

808/17

1.032

SW1S/00019494/1

Sprzedaż na własność

43.000 zł

4.300 zł

9 50

1. Przetargi odbędą się w dniu 07 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 w godzinach podanych w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 04 kwietnia 2017r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.093,26 zł za każdą działkę, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł za każdą działkę oraz kosztów notarialnych.
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol C.26 MN i C.27 MN.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia 04 kwietnia 2017r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
15. Postąpienie wynosi 1.000 zł.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 03.03.2017 10:30
Dokument oglądany razy: 828
Podlega Ustawie