bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:43 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Zaproszenie do współpracy

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie w związku z realizacją Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie zaprasza do współpracy:
PSYCHOLOGA/PEDAGOGA/TERAPEUTĘ UZALEŻNIEŃ

Warunki współpracy: umowa cywilno-prawna

Termin realizacji: Marzec - Kwiecień 2012 r.
Liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych w podziale na:
Szkoła Podstawowa w Imbramowicach (kl. IV – VI) – 1 h
Szkoła Podstawowa w Mrowinach (kl. IV – VI) – 1 h
Szkoła Podstawowa w Zastrużu (kl. IV – VI) – 1 h
Szkoła Podstawowa w Żarowie (kl. IV – VI) – 3 h (po 1 h na grupę)
Gimnazjum w Żarowie (kl. I – II) – 2 h (po 1 h na grupę)

Zakres obowiązków:

  1. Prowadzenie pogadanki z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych w ramach Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie. Zakres tematyczny przekazywanych informacji powinien zostać dostosowany do odpowiedniej grupy wiekowej tj. szkoła podstawowa i gimnazjum.
  2. Opracowanie dla Zleceniodawcy materiałów dydaktycznych w formie pisemnej z przeprowadzonej pogadanki.

Grupa docelowa: pogadanka skierowana jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz klas I – II szkoły gimnazjalnej.

Wymagane kwalifikacje:

  • - wykształcenie wyższe psychologiczne/pedagogiczne lub certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień bądź instruktora terapii uzależnień
  • - straż pracy jako psycholog/pedagog/terapeuta uzależnień min. 1 rok
  • - doświadczenie w pracy z dziećmi jako psycholog/pedagog bądź doświadczenie w prowadzeniu pogadanek tematycznych wśród uczniów min. 1 rok

Wymagane dokumenty:

  • - CV
  • - kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
  • - przedłożenie konspektu zajęć, uwzględniającego szczegółowy zakres tematyczny, na podstawie którego zrealizowane zostaną pogadanki oraz harmonogram przeprowadzenia pogadanki w w/w szkołach (wskazać dni, godziny realizacji w danej szkole)
  • - oferta cenowa (zał. nr 1)

Kryteria wyboru oferty:
-cena, kwalifikacje oraz doświadczenie

Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, pokój nr 3 do dnia 08 marca 2012 r. do godz. 15.30 bądź przesłać na adres e-mail: pik_zarow@um.zarow.pl (scan wymaganych dokumentów).

Załącznik nr 1

OFERTA CENOWA


1. Wykonawca:
Imię i nazwisko …...................................................................................................
Adres zamieszkania …............................................................................................
Numer telefonu …...................................................................................................
Pesel …....................................................................................................................
NIP …......................................................................................................................
Nr rachunku bankowego ….....................................................................................

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena brutto: ….....................zł. za jedną godzinę dydaktyczną pogadanki

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o wynikach (09.03.2012 08:21)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 28.02.2012 10:52
Dokument oglądany razy: 894
Nie podlega Ustawie