bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dożywianie dzieci szkolnych i dorosłych mieszkańców gminy Żarów w 2017r.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zapytanie ofertowe

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164/ oraz zgodnie z § 15 pkt 1 oraz § 20 pkt 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę w sprawie:

dożywiania dzieci szkolnych i dorosłych mieszkańców gminy Żarów w 2017 r. w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
ul. Armii Krajowej 54
58-130 Żarów
tel./fax 74 858-07-45
NIP 884-10-62-475
adres e–mail : ops_zarow@um.żarow.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie nie podlega przepisom z ustawy z dnia 29 sierpnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na treść art. 4 pkt. 8 ze względu na wartość zamówienia szacowana poniżej 30.000 euro.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dożywianie dzieci i dorosłych mieszkańców gminy Żarów z podziałem na:

I. Dożywianie dzieci na terenie Miasta Żarów,
II. Dożywianie dorosłych na terenie Miasta Żarów,
III. Dożywianie dorosłych i dzieci na terenach wiejskich gminy Żarów.

Zakres zamówienia obejmuje:
1.1 przygotowywanie posiłków dwudaniowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie miasta Żarów (zupa, drugie danie + kompot), wydawanych od poniedziałku do piątku.
gramatura wydawanych posiłków:
zupa – 250 mln,
ziemniaki lub zamienniki w postaci ryżu, kaszy, itp. 200 g.,
mięso, ryba – 80 g.,
produkty mączne w zależności od rodzaju dania np.:
pierogi - 400 g.
placki ziemniaczane – 300 g.
Naleśniki – 300 g.
surówka - 150 g.,
kompot – 200 mln.

1.2. przygotowywanie posiłków dwudaniowych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej na terenie miasta Żarów, (zupa, drugie danie + kompot), wydawanych od poniedziałku do piątku.
gramatura wydawanych posiłków:
zupa – 350 mln,
ziemniaki lub zamienniki w postaci ryżu, kaszy, itp. 350 g.,
produkty mączne w zależności od rodzaju dania np.:
pierogi - 400 g.
placki ziemniaczane – 300 g.
naleśniki – 300 g.
mięso, ryba – 120 g.
surówka - 200 g.
kompot – 200 mln.

przygotowywanie posiłków dwudaniowych dla dorosłych na terenie miasta Żarów, (zupa, drugie danie + kompot), wydawanych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz okresu wakacyjnego.
gramatura wydawanych posiłków:
zupa – 350 mln,
ziemniaki lub zamienniki w postaci ryżu, kaszy, itp. 3500 g.,
produkty mączne w zależności od rodzaju dania np.:
pierogi - 400 g.
placki ziemniaczane – 300 g.
naleśniki – 300 g.
mięso, ryba – 100 g.,
surówka - 120 g.,
kompot – 200 mln.

3.1. przygotowywanie posiłków dwudaniowych dla dzieci oraz dorosłych, (zupa, drugie danie + kompot), oraz dostarczenie ich w formie cateringu na tereny wiejskie gminy Żarów od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz okresu wakacyjnego

gramatura posiłków jak wyżej dla osób dorosłych oraz dzieci.

3.2. Przygotowywanie ciepłego, jednodaniowego posiłku (ze wskazaniem na drugie danie dla dzieci),

3.3. przygotowywanie jednodaniowego, ciepłego posiłku ze wskazaniem na zupę z wkładką oraz pieczywem dla osoby dorosłej od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz okresu wakacyjnego,

3.4. przygotowywanie jednodaniowego, ciepłego posiłku ze wskazaniem na drugie danie dla osoby dorosłej od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz okresu wakacyjnego.

*za wkładkę uważa się sztukę mięsa lub kiełbasy

Dożywianie dzieci i młodzieży odbywać się będzie w następujących placówkach oświatowych:

a) Szkoła Podstawowa w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, tel. 74 858-04-82,
b) Szkoła Podstawowa w Mrowinach, ul. Wojska Polskiego 43, tel. 74 585-05-75,
c) Szkoła Podstawowa w Imbramowicach, ul. Żarowska 45, tel. 74 850-73-14
d) Szkoła Podstawowa w Zastrużu, Zastruże 19 a, tel. 74-585-08-08,
e) Gimnazjum w Żarowie, ul. Piastowska 10, tel. 74 858-02-24,
f) Zespół Szkół w Żarowie, ul. Zamkowa 10, tel. 74 858-04-03

Dożywianie dorosłych mieszkańców gminy Żarów odbywać się będzie w stołówkach, jadłodajniach wskazanych przez Wykonawcę lub w formie cateringu.

Liczba dzieci oraz dorosłych mieszkańców gminy Żarów w ciągu roku może ulec zmianie i wynikać będzie z wydawanych decyzji administracyjnych w przedmiotowym zakresie.

Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymaganiami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w tych jednostkach /Dz. U. Z 2016 r., poz. 1154/, oraz z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia /tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 594/, muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia. Jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może się powtarzać w tym samym tygodniu, a norma żywieniowa nie powinna wynosić mniej niż 1000 kcal. Wykonawca co najmniej raz w miesiącu winien dostarczać do siedziby jednostki zamawiającej jadłospis wydawanych posiłków.

Cz. I Dożywianie dzieci na terenie miasta Żarów:
Posiłki wydawane będą na terenie miasta Żarów w pomieszczeniu przy Szkole Podstawowej, przystosowanym dla minimum 30 osób umożliwiającym identyfikację dzieci z pomocy społecznej. Wykonawca winien dostarczyć posiłki do SP w Żarowie, zapewniając przy tym odpowiednie pomieszczenie w szkole, godne do spożywania posiłków. Obowiązkiem dostawcy jest wydanie posiłków, asystowanie podczas konsumpcji oraz zadbanie o czystość pomieszczeń, zarówno podczas konsumpcji jak i po.

Cz. II. Dożywianie dorosłych na terenie Miasta Żarów:
Przygotowywanie posiłków zgodnie z w/w. wytycznymi oraz dostarczenie w miejsca wskazane przez Wykonawcę, tj. stołówka, jadłodajnia lub w formie cateringu.

Cz. III. Dożywianie dorosłych i dzieci na terenach wiejskich gminy Żarów:
Przygotowywanie posiłków zgodnie z w/w. wytycznymi oraz dostarczenie ich w formie cateringu na teren wiejski od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz okresu wakacyjnego.

4. Termin realizacji zamówienia:
Dożywianie dzieci i dorosłych mieszkańców gminy Żarów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej , tj. w okresie od 02-01-2017 r. do 31.12.2017 r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawach organizacji roku szkolnego z dnia 22 sierpnia 2016 r.

5. Kryterium oceny oferty:
Zamawiający wybierze propozycję ofertową o najniższej cenie i odpowiadającą wszystkim wymogom oferty. Cena podana w niniejszej ofercie powinna być ceną stałą i ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. Cena obowiązuje przez cały okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostaną złożone o takiej samej cenie, wówczas Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych, niż ceny zaoferowane w włożonych ofertach.

6. Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie lub pocztą na zaklejonej kopercie należy umieścić dane jednostki oraz dopisać „Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci i dorosłych mieszkańców gminy Żarów na 2017 ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. r . Oferty składane osobiście należy złożyć w pok. Nr 3 jednostki.

7. Termin i miejsce złożenia ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 16-12-2016, natomiast otwarcie kopert w przedmiotowym zakresie nastąpi w dniu 21-12-2016 r. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane, liczy się również data stempla pocztowego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Oferentów odrębnym pismem wraz z podanym terminem podpisania umowy.

8. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1. Wypełniony formularz ofertowy,
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej,
3. Oświadczenie Wykonawcy z informacją o miejscu sporządzania posiłków.
4. Wykaz wykonanych w okresie trzech lat usług odpowiadających swoją złożonością zakresowi zamówienia.
5. Oświadczenie wykonawcy, że posiada decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zezwalającą na prowadzenie działalności objętej niniejszym postępowaniem .
6. Oświadczenie wykonawcy, że posiada zaświadczenie lub postanowienie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzające, że środki transportu, którymi Wykonawca będzie świadczyć usługi w ramach niniejszego postępowania, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia /dz. U. z 2015, poz. 594/

* Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Natalia Wolska - Pracownik socjalny OPS w Żarowie, tel. 74 858 07 45
Monika Perlak – St. Insp. ds. administracyjnych OPS w Żarowie, tel. 74 858 07 45

Ogłoszenia:

  1. Zawiadomienie o wyborze oferty (21.12.2016 14:23)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.12.2016 09:44
Dokument oglądany razy: 503
Nie podlega Ustawie