bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.11.2015 15:46, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana terminu przyjmowania ofert

Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny)

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 317840-2015 z dnia 2015-11-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żarów
8.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny) obejmująca trzy zadania pn.: Zadanie 1 Przebudowa i renowacja świetlicy...
Termin składania ofert: 2015-12-09

Numer ogłoszenia: 333084 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 317840 - 2015 data 24.11.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, Ul. Piastowska 10 A, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 74 858 07 53, fax. 74 858 07 53.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: 8.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny) obejmująca trzy zadania pn.: Zadanie 1 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mielęcinie, Zadanie 2 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie, Zadanie 3 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mrowinach 8.2. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Zadanie 1 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mielęcinie 1. Dane Ogólne: - budynek usługowy - świetlica wiejska, - miejsce inwestycji - działka 132/2, 191/7, obręb Mielęcin, jednostka ewidencyjna: Żarów - obszar Wiejski; 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy świetlicy wiejskiej oraz projekt zagospodarowania terenu. Świetlica wiejska, której projektuje się przebudowę jest wolnostojącym budynkiem, parterowym z poddaszem nieużytkowym (strych), z dachem stromym. Przebudową obejmuje się wnętrze świetlicy w zakresie sanitariatów oraz z zewnątrz w zakresie dojść i schodów. Działania mają dostosować obiekt do aktualnych standardów. Ponadto przebudowa wiąże się z poprowadzeniem nowych wewnętrznych instalacji, wymianą tynków, posadzek, stolarki, wykonaniem docieplenia budynku. Na działkę projektuje się wjazd. 3. Przeznaczenie i program użytkowy Przeznaczenie budynku - bez zmian- świetlica wiejska. Program użytkowy sala główna spotkań, sala klubowa, sanitariaty, pomieszczenie kuchenne i inne pomieszczenia pomocnicze. 4. Forma i funkcja obiektu Bez zmian. Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym- strychem, o zwartej bryle. Budynek charakterem nawiązuje do okolicznych budynków poprzez zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz materiałów budowlanych, przykryty dachem stromym. 5. Typ budynku budynek istniejący wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z dachem stromym, ściany -murowane, wejście do obiektu- od strony elewacji eksponowanej. 6. Program użytkowy Zaprojektowane przebudowane pomieszczenia funkcjonalnie są ze sobą powiązane, zaprojektowano przebudowę sanitariatów oraz ogólnie przyziemia budynku. 7. Zestawienie powierzchni i kubatury, charakterystyczne parametry techniczne powierzchnia zabudowy proj. dot. schodów Pz= 16.1m2 powierzchnia zabudowy dot. budynku ist/proj. Pz= 258,88/269,45m2 powierzchnia użytkowa w zakresie opracowania istn/proj. Pu= 212,9/210,07m2 kubatura budynku istn/proj. K= 1582,6/1636m3 długość budynku istn/proj. - 16,91/17,21m szerokość budynku istn/proj. - 18,02/18,32m Zadanie 2 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie 1. Dane Ogólne: - budynek usługowy - świetlica wiejska, - miejsce inwestycji - działka 1115, 116/2, obręb Przyłęgów, jednostka ewidencyjna: Żarów - obszar Wiejski; 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy świetlicy wiejskiej oraz projekt zagospodarowania terenu. Świetlica wiejska, której projektuje się przebudowę jest wolnostojącym budynkiem, parterowym z dachem płaskim. Przebudową obejmuje się wnętrze świetlicy w zakresie sanitariatów oraz z zewnątrz w zakresie dojść . Działania mają dostosować obiekt do aktualnych standardów. Ponadto przebudowa wiąże się z poprowadzeniem nowych wewnętrznych instalacji, wymianą tynków, posadzek, stolarki, wykonaniem docieplenia budynku. 3. Przeznaczenie i program użytkowy Przeznaczenie budynku - bez zmian- świetlica wiejska. Program użytkowy sala główna spotkań, sala klubowa, sanitariaty, pomieszczenie kuchenne i inne pomieszczenia pomocnicze. 4. Forma i funkcja obiektu Bez zmian. Budynek parterowy, o zwartej bryle. Budynek charakterem nawiązuje do okolicznych budynków poprzez zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz materiałów budowlanych. 5. Typ budynku budynek istniejący wykonany w technologii tradycyjnej, udoskonalonej murowanej z dachem płaskim, ściany -murowane, wejście do obiektu- od strony elewacji eksponowanej. 6. Program użytkowy Zaprojektowane przebudowane pomieszczenia funkcjonalnie są ze sobą powiązane, zaprojektowano przebudowę sanitariatów oraz ogólnie przyziemia budynku. 7. Zestawienie powierzchni i kubatury, charakterystyczne parametry techniczne powierzchnia zabudowy dot. budynku ist/proj. Pz= 294,56/303,99m2 powierzchnia użytkowa istn/proj. Pu= 247,48/247,38m2 kubatura budynku istn/proj. K= 1234,66/1268,19m3 wysokość budynku - istn. długość budynku istn/proj. - 20,21/20,51m szerokość budynku istn/proj. - 15,85/16,05m Zadanie 3 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mrowinach 1. Dane Ogólne: - budynek usługowy - świetlica wiejska, - miejsce inwestycji - działka 1115, 116/2, obręb Przyłęgów, jednostka ewidencyjna: Żarów - obszar Wiejski; 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy świetlicy wiejskiej oraz projekt zagospodarowania terenu. Świetlica wiejska, której projektuje się przebudowę jest wydzielona z budynku usługowo-mieszkalnego. Przebudową obejmuje się wnętrze świetlicy w zakresie sanitariatów oraz z zewnątrz w zakresie dojść i schodów . Działania mają dostosować obiekt do aktualnych standardów. Ponadto przebudowa wiąże się z poprowadzeniem nowych wewnętrznych instalacji, wymianą tynków, posadzek, stolarki. 3. Przeznaczenie i program użytkowy Przeznaczenie budynku - bez zmian- świetlica wiejska. Zaprojektowane pomieszczenia funkcjonalne są ze sobą powiązane, zaprojektowano na nowo sanitariaty, schody zewnętrzne, obiekt przebudowano wewnątrz. 4. Forma i funkcja obiektu Bez zmian. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, z którego wydzielono świetlicę wiejską 5. Typ budynku Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z dachem stromym, ściany projektowane -murowane, wejście do obiektu- od strony elewacji eksponowanej. 6. Program użytkowy Pomieszczenia projektowane i istniejące są ze sobą powiązane. 7. Zestawienie powierzchni i kubatury, charakterystyczne parametry techniczne powierzchnia zabudowy proj. dot. schodów Pz= 16,1m2 powierzchnia zabudowy budynku - bez zmian powierzchnia użytkowa istn/proj. Pu= 224,76/224,93m2 kubatura budynku - bez zmian wysokość budynku - bez zmian długość budynku - bez zmian szerokość budynku - bez zmian ilość kondygnacji - bez zmian UWAGA!!! W wykazie sprzętu brak schodołazu - należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 8.3. Sposób wykonania i szczegółowy zakres robót został określony w : - Projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 8.4. Załączony do dokumentacji projektowej przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Załączony jest w celu ułatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawcę. 8.5 Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne lub lepsze, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy do Wykonawcy. 8.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych na mapie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt, bez wezwania..
W ogłoszeniu powinno być: 8.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny) obejmująca trzy zadania pn.: Zadanie 1 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mielęcinie, Zadanie 2 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie, Zadanie 3 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mrowinach 8.2. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Zadanie 1 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mielęcinie 1. Dane Ogólne: - budynek usługowy - świetlica wiejska, - miejsce inwestycji - działka 132/2, 191/7, obręb Mielęcin, jednostka ewidencyjna: Żarów - obszar Wiejski; 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy świetlicy wiejskiej oraz projekt zagospodarowania terenu. Świetlica wiejska, której projektuje się przebudowę jest wolnostojącym budynkiem, parterowym z poddaszem nieużytkowym (strych), z dachem stromym. Przebudową obejmuje się wnętrze świetlicy w zakresie sanitariatów oraz z zewnątrz w zakresie dojść i schodów. Działania mają dostosować obiekt do aktualnych standardów. Ponadto przebudowa wiąże się z poprowadzeniem nowych wewnętrznych instalacji, wymianą tynków, posadzek, stolarki, wykonaniem docieplenia budynku. Na działkę projektuje się wjazd. 3. Przeznaczenie i program użytkowy Przeznaczenie budynku - bez zmian- świetlica wiejska. Program użytkowy sala główna spotkań, sala klubowa, sanitariaty, pomieszczenie kuchenne i inne pomieszczenia pomocnicze. 4. Forma i funkcja obiektu Bez zmian. Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym- strychem, o zwartej bryle. Budynek charakterem nawiązuje do okolicznych budynków poprzez zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz materiałów budowlanych, przykryty dachem stromym. 5. Typ budynku budynek istniejący wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z dachem stromym, ściany -murowane, wejście do obiektu- od strony elewacji eksponowanej. 6. Program użytkowy Zaprojektowane przebudowane pomieszczenia funkcjonalnie są ze sobą powiązane, zaprojektowano przebudowę sanitariatów oraz ogólnie przyziemia budynku. 7. Zestawienie powierzchni i kubatury, charakterystyczne parametry techniczne powierzchnia zabudowy proj. dot. schodów Pz= 16.1m2 powierzchnia zabudowy dot. budynku ist/proj. Pz= 258,88/269,45m2 powierzchnia użytkowa w zakresie opracowania istn/proj. Pu= 212,9/210,07m2 kubatura budynku istn/proj. K= 1582,6/1636m3 długość budynku istn/proj. - 16,91/17,21m szerokość budynku istn/proj. - 18,02/18,32m Zadanie 2 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie 1. Dane Ogólne: - budynek usługowy - świetlica wiejska, - miejsce inwestycji - działka 1115, 116/2, obręb Przyłęgów, jednostka ewidencyjna: Żarów - obszar Wiejski; 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy świetlicy wiejskiej oraz projekt zagospodarowania terenu. Świetlica wiejska, której projektuje się przebudowę jest wolnostojącym budynkiem, parterowym z dachem płaskim. Przebudową obejmuje się wnętrze świetlicy w zakresie sanitariatów oraz z zewnątrz w zakresie dojść . Działania mają dostosować obiekt do aktualnych standardów. Ponadto przebudowa wiąże się z poprowadzeniem nowych wewnętrznych instalacji, wymianą tynków, posadzek, stolarki, wykonaniem docieplenia budynku. 3. Przeznaczenie i program użytkowy Przeznaczenie budynku - bez zmian- świetlica wiejska. Program użytkowy sala główna spotkań, sala klubowa, sanitariaty, pomieszczenie kuchenne i inne pomieszczenia pomocnicze. 4. Forma i funkcja obiektu Bez zmian. Budynek parterowy, o zwartej bryle. Budynek charakterem nawiązuje do okolicznych budynków poprzez zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz materiałów budowlanych. 5. Typ budynku budynek istniejący wykonany w technologii tradycyjnej, udoskonalonej murowanej z dachem płaskim, ściany -murowane, wejście do obiektu- od strony elewacji eksponowanej. 6. Program użytkowy Zaprojektowane przebudowane pomieszczenia funkcjonalnie są ze sobą powiązane, zaprojektowano przebudowę sanitariatów oraz ogólnie przyziemia budynku. 7. Zestawienie powierzchni i kubatury, charakterystyczne parametry techniczne powierzchnia zabudowy dot. budynku ist/proj. Pz= 294,56/303,99m2 powierzchnia użytkowa istn/proj. Pu= 247,48/247,38m2 kubatura budynku istn/proj. K= 1234,66/1268,19m3 wysokość budynku - istn. długość budynku istn/proj. - 20,21/20,51m szerokość budynku istn/proj. - 15,85/16,05m Zadanie 3 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mrowinach 1. Dane Ogólne: - budynek usługowy - świetlica wiejska, - miejsce inwestycji - działka 1115, 116/2, obręb Przyłęgów, jednostka ewidencyjna: Żarów - obszar Wiejski; 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy świetlicy wiejskiej oraz projekt zagospodarowania terenu. Świetlica wiejska, której projektuje się przebudowę jest wydzielona z budynku usługowo-mieszkalnego. Przebudową obejmuje się wnętrze świetlicy w zakresie sanitariatów oraz z zewnątrz w zakresie dojść i schodów . Działania mają dostosować obiekt do aktualnych standardów. Ponadto przebudowa wiąże się z poprowadzeniem nowych wewnętrznych instalacji, wymianą tynków, posadzek, stolarki. 3. Przeznaczenie i program użytkowy Przeznaczenie budynku - bez zmian- świetlica wiejska. Zaprojektowane pomieszczenia funkcjonalne są ze sobą powiązane, zaprojektowano na nowo sanitariaty, schody zewnętrzne, obiekt przebudowano wewnątrz. 4. Forma i funkcja obiektu Bez zmian. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, z którego wydzielono świetlicę wiejską 5. Typ budynku Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z dachem stromym, ściany projektowane -murowane, wejście do obiektu- od strony elewacji eksponowanej. 6. Program użytkowy Pomieszczenia projektowane i istniejące są ze sobą powiązane. 7. Zestawienie powierzchni i kubatury, charakterystyczne parametry techniczne powierzchnia zabudowy proj. dot. schodów Pz= 16,1m2 powierzchnia zabudowy budynku - bez zmian powierzchnia użytkowa istn/proj. Pu= 224,76/224,93m2 kubatura budynku - bez zmian wysokość budynku - bez zmian długość budynku - bez zmian szerokość budynku - bez zmian ilość kondygnacji - bez zmian 8.3. Sposób wykonania i szczegółowy zakres robót został określony w : - Projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 8.4. Załączony do dokumentacji projektowej przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Załączony jest w celu ułatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawcę. 8.5 Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne lub lepsze, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy do Wykonawcy. 8.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych na mapie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt, bez wezwania..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten zostanie spełniony dla Zadania 1 lub Zadania 2 lub Zadania 3 jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na przebudowie, budynków użyteczności publicznej o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto (każda z robót),.
W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten zostanie spełniony dla Zadania 1 lub Zadania 2 lub Zadania 3 jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie -co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie pomieszczeń o charakterze podobnym jak zakres zamówienia i o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto (każda z robót).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: V.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający określa, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, następujące warunki dokonania zmiany umowy: 53.1 Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez podwykonawcę, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. O minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 53.2 Zmiany, kluczowych specjalistów (inspektorów nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 53.2. Zmian podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy - na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 53.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy - na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 53.4. Zmiany osoby / osób/ wskazanych w umowie, jako nadzorujących roboty - na wniosek Zamawiającego. 53.5. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, c) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego, d) odmiennych od przyjętych warunków geologicznych, e) odmiennych od przyjętych warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, f) siły wyższej, g) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w Umowie, 53.6. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych w przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o otrzymaniu dofinansowania w terminie późniejszym niż zakładano 53.7. Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci: a) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, b) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków geologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, d) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikające z: e) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego f) gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, g) wad dokumentacji projektowej. h) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń. - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego). 53.8. Zmiany wysokości wynagrodzenia - na wskutek rezygnacji z wykonania części robót wraz z określeniem maksymalnej wielkości tych robót i określeniem kwoty należnej za tą część w granicach udokumentowanego interesu Zamawiającego - na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego. 53.9. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie aktualnych informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych zawartych w zeszytach SEKOCENBUD za aktualny kwartał. Stawki robocizny dla określonych rodzajów robót przyjmowane będą, jako wartość średnia netto dla Województwa Dolnośląskiego, kalkulacyjne wskaźniki narzutów określone na podstawie wartości średniej dla danych robót. W przypadku braku cen materiałów i sprzętu w zeszycie SEKOCENBUD, ceny te będą przyjmowane wg wartości rynkowej. 53.10. Zmiany sposobu płatności w szczególności ilości faktur przejściowych - na wniosek Wykonawcy pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiającego. 53.11. Zmian korzystnych dla Zamawiającego - na wniosek Wykonawcy pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiającego. 53.12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). Zmiana zabezpieczenia może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy..
W ogłoszeniu powinno być: V.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający określa, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, następujące warunki dokonania zmiany umowy: 53.1 Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez podwykonawcę, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. O minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 53.2 Zmiany, kluczowych specjalistów (inspektorów nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 53.2. Zmian podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy - na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 53.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy - na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 53.4. Zmiany osoby / osób/ wskazanych w umowie, jako nadzorujących roboty - na wniosek Zamawiającego. 53.5. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, c) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego, d) odmiennych od przyjętych warunków geologicznych, e) odmiennych od przyjętych warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, f) siły wyższej, g) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w Umowie, 53.6. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych w przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o otrzymaniu dofinansowania w terminie późniejszym niż zakładano 53.7. Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci: a) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, b) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków geologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, d) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikające z: e) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego f) gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, g) wad dokumentacji projektowej. h) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń. - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego). 53.8. Zmiany wysokości wynagrodzenia - na wskutek rezygnacji z wykonania części robót wraz z określeniem maksymalnej wielkości tych robót i określeniem kwoty należnej za tą część w granicach udokumentowanego interesu Zamawiającego - na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego. 53.9. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie aktualnych informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych zawartych w zeszytach SEKOCENBUD za aktualny kwartał. Stawki robocizny dla określonych rodzajów robót przyjmowane będą, jako wartość średnia netto dla Województwa Dolnośląskiego, kalkulacyjne wskaźniki narzutów określone na podstawie wartości średniej dla danych robót. W przypadku braku cen materiałów i sprzętu w zeszycie SEKOCENBUD, ceny te będą przyjmowane wg wartości rynkowej. 53.11. Zmian korzystnych dla Zamawiającego - na wniosek Wykonawcy pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiającego. 53.12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). Zmiana zabezpieczenia może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ul. Piastowska 10A 58-130 Żarów pokój nr księgowość.
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ul. Piastowska 10A 58-130 Żarów pokój nr księgowość.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 07.12.2015 14:42
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 928