bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg publiczny, ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali w budynku nr 12 przy ul. Ogrodowej w Żarowie

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg publiczny, ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali w budynku nr 12 przy ul. Ogrodowej w Żarowie na sprzedaż LOKALU MIESZKALNEGO o pow. 9,95 m2 w budynku nr 12 przy ul. Ogrodowej w Żarowie wraz z 2 pomieszczeniami przynależnymi (WC i piwnica)

Numer

działki

Pow. działki

w  m2

Numer

KW

 

Położenie

Przeznaczenie w mpzp

Forma

oddania

nieruch.

Cena

wywoław.

 

Wysokość    

   wadium      

    

Godz.

rozp.

    przetargu

319/4

391

SW1S/00021283/6

Żarów

ul. Ogrodowa 12/9

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna B.41 MW

sprzedaż lokalu na własność wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 2,30 %

13.000 zł w tym:

12.470  zł – lokal

530 zł -udział

1.300 zł

9 00

Przetarg został ograniczony na wniosek mieszkańców budynku

 1. Przetarg odbędzie się 08 kwietnia 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w tabeli, które powinno znajdować się na koncie: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej w dniu 03 kwietnia 2015r. włącznie.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
 6. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zbywany lokal zwolniony jest z podatku VAT.
 7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych związanych z przygotowaniem lokalu do sprzedaży w kwocie łącznej 1.034 zł oraz I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i kosztów notarialnych.
 8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
 9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74/8580-591 wew. 339 i 301 do dnia 03.04.2015r.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
  W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
 12. Pierwsze postąpienie wynosi 500 zł.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 23.02.2015 12:26
Dokument oglądany razy: 623
Podlega Ustawie