bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:53 z powodu:

archiwum

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Odpowiedzi na pytania + załączniki + przedmiar

dot. Zamówienia publicznego nr IiD.271.8.2013 „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa”.


Działając na podstawie art. 38.ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz 759 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami:

 • Pytanie 1:
  Prosimy o podanie rzeczywistej ilości powierzchni asfaltowych do odtworzenia w przedmiarze jest podane 7 371 m2 ,a w SIWZ – 5 993,5 m2
  Odpowiedz na pytanie 1:
  Należy przyjąć wartości z przedmiaru robót.
 • Pytanie 2:
  Prosimy o podanie jaka jest rzeczywista ilość do wykonania kanalizacji sanitarnej z rur PP śr. 160 mm ponieważ w przedmiarze jest podane 4 065,4 mb, a w SIWZ – 5 638,8 mb.
  Odpowiedz na pytanie 2:
  Należy do wyceny przyjąć wartość z przedmiaru.
 • Pytanie 3:
  Prosimy o podanie jaka jest ilość wodociągu PE śr. 40 mm, ponieważ wg przedmiaru jest 140,6 mb, a według SIWZ jest 409,8 mb.
  Odpowiedz na pytanie 3:
  Należy do wyceny przyjąć wartość z przedmiaru.
 • Pytanie 4:
  Prosimy o podanie jaka jest ilość wodociągu PE śr. 32 mm, ponieważ wg przedmiaru jest 168,1 mb, a wg SIWZ jest 452,2 mb
  Odpowiedz na pytanie 4:
  Należy do wyceny przyjąć wartość z przedmiaru.

W związku z dokonaną zmianą zapisów w przedmiarze robót - załączniku do SIWZ , Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy PZP dokonuje zmian w SIWZ i przesuwa termin składania ofert tj.

W punkcie 15.1. SIWZ zapis w brzmieniu :
„Oferty należy przesłać/skradać do dnia 26 sierpnia 2013 r. do godziny 9.00”
zostaje zmieniony na zapis w brzmieniu:
„Oferty należy przesłać/składać do dnia 29 sierpnia 2013 r. do godziny 9.00”

W punkcie 15.3. SIWZ zapis w brzmieniu :
„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2013 r. do godziny 9.30”
zostaje zmieniony na zapis w brzmieniu:
„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 sierpnia 2013 r. do godziny 9.30”
powyższe odpowiedzi oraz zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i obowiązują wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Ponadto informujemy, że Zamawiający zmieścił w załączeniu, załączniki do SIWZ oraz przedmiar robót w wersji edytowalnej.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 22.08.2013 14:17
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 1148