bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:53 z powodu:

archiwum

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Zmiany do siwz

dot. Zamówienia publicznego nr IiD.271.8.2013 „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa”

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r, poz. 759 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuję, iż Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

Miejsce w którym znajduje się zmieniony tekst

w SIWZ jest

w SIWZ powinno być

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

7.3.    Wiedza i doświadczenie.

 

W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem podobnych zamówień w okres ostatnich 5 lat. Łącznie z referencjami tj.

 - wykonaniem trzech robót, których przedmiotem była budowa co najmniej 8.000,00 mb sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej o wartości łącznej netto 4.000.000,00 PLN,

  -budowy minimum 5 przepompowni ścieków

 -odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych o powierzchni min. 2 000 m².

W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem podobnych zamówień w okres ostatnich 5 lat  (łącznie z referencjami)
tj.

wykonaniem jednego do trzech zadań potwierdzających łącznie wykonanie robót których  przedmiotem była:

 -  budowa co najmniej 8.000,00 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z budową minimum 5 przepompowni ścieków o wartości łącznej netto 4.000.000,00 PLN

  -odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych o powierzchni min. 2 000 m².

 

W załączniku do specyfikacji pkt.23.9. Przedmiar robót ,dodaje się pominiętą stronę Nr. 36 o treści : - strona nr 36 do pobrania (plik PDF)

UWAGA: Wszystkie zmiany oraz modyfikacje treści SIWZ są dla wszystkich Wykonawców wiążące i stanowią integralną częścią SIWZ.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 14.08.2013 13:14
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 1116