bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:53 z powodu:

archiwum

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsiach Mrowiny, Pozarzysko, Łażany, Wierzbna, Kalno

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Żarów: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsiach Mrowiny, Pozarzysko, Łażany, Wierzbna, Kalno

Numer ogłoszenia: 336884 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żarowie , ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsiach Mrowiny, Pozarzysko, Łażany, Wierzbna, Kalno.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Mrowiny, Pozarzysko, Łażany, Wierzbna, Kalno Adres obiektu: 58-130 Żarów Mrowiny Dz. nr 458; AM-1 Pozarzysko Dz. nr 255/3; 255/4; 251 AM-1 Łażany Dz. nr 413; 415; AM-1 Wierzbna Dz. nr 735; 693; 731; 696 AM-1 Kalno Dz. nr 255dr; AM- 7, 9, 10 2) Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Mrowiny Zakresem prac na działce nr 458 nie obejmuję zmian w istniejącym układzie drogowym. Prace będą polegać na wyprofilowaniu istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego do zaprojektowanych spadku poprzecznego (2% jednostronny) oraz elementów geometrii jezdni. Następnie zostania wykonana warstwy bitumiczne - wiążąca z AC 11 W 50/70 gr. 4 cm, ścieralna z AC 11 S 50/70 gr. 4 cm oraz ułożone poboczy utwardzone z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Zaprojektowano jezdnie o szerokości 3,0 m oraz jednostronn stronne pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,5m. Jezdnie ograniczono w km 0+000,000 - 0+348,228 krawężnikiem betonowym z ściekiem z kostki 10x20 na ławie betonowej - 3 rzędy. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu 5.00 -8.00 m zapewniając w ten sposób obsługę komunikacyjną dla pojazdów będących korzystać z przedmiotowych dróg. Pozarzysko Zakresem prac na działkach nr 255/3, 255/4, 251 nie obejmuję zmian w istniejącym układzie drogowym. Prace będą polegać na wyprofilowaniu istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego do zaprojektowanych spadku poprzecznego (2% jednostronny) oraz elementów geometrii jezdni. Następnie zostania wykonana warstwy bitumiczne - wiążąca z AC 11 W 50/70 gr. 4 cm, ścieralna z AC 11 S 50/70 gr. 4 cm oraz ułożone poboczy utwardzone z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Zaprojektowano jezdnie o szerokości 3,0 m oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości po 0,5m. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu 8.00 m zapewniając w ten sposób obsługę komunikacyjną dla pojazdów będących korzystać z przedmiotowych dróg. Łażany Zakresem prac na działkach nr 413, 415 nie obejmuję zmian w istniejącym układzie drogowym. Prace będą polegać na rozbiórce istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego, wyprofilowaniu istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego do zaprojektowanych spadku poprzecznego (2% jednostronny) oraz elementów geometrii jezdni. Następnie zostania wykonana warstwy bitumiczne - wiążąca z AC 11 W 50/70 gr. 4 cm, ścieralna z AC 11 S 50/70 gr. 4 cm oraz ułożone poboczy utwardzone kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Zaprojektowano jezdnie o szerokości 3,0 m oraz jednostronne pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,5m. Jezdnie ograniczono w km 0+141,949 - 0+253,86 krawężnikiem betonowym z ściekiem z kostki 10x20 na ławie betonowej - 3 rzędy oraz od strony skarpy km 0+000,00 - 0+133,85 korytkiem betonowym 50x60 na ławie betonowej. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu 3.00 -4.50 m zapewniając w ten sposób obsługę komunikacyjną dla pojazdów będących korzystać z przedmiotowych dróg. Wierzbna Zakresem prac na działkach nr 735; 693; 731; 696 nie obejmuję zmian w istniejącym układzie drogowym. Prace będą polegać na wyprofilowaniu istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego do zaprojektowanych spadku poprzecznego (2% jednostronny) oraz elementów geometrii jezdni. Następnie zostania wykonana warstwy bitumiczne - wiążąca z AC 11 W 50/70 gr. 4 cm, ścieralna z AC 11 S 50/70 gr. 4 cm oraz ułożone poboczy utwardzone z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Zaprojektowano jezdnie o szerokości 3,0 m oraz jednostronne pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,5m. Jezdnie jednostronnie ograniczono krawężnikiem betonowym. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu 3.00 -6.00 m zapewniając w ten sposób obsługę komunikacyjną dla pojazdów będących korzystać z przedmiotowych dróg. Kalno Zakresem prac na działkach nr 255 nie obejmuję zmian w istniejącym układzie drogowym. Prace będą polegać na wyprofilowaniu istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego do zaprojektowanych spadku poprzecznego (2% jednostronny) oraz elementów geometrii jezdni. Następnie zostania wykonana warstwy bitumiczne - wiążąca z AC 11 W 50/70 gr. 4 cm, ścieralna z AC 11 S 50/70 gr. 4 cm oraz ułożone poboczy utwardzone z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Zaprojektowano jezdnie o szerokości 3,0 m oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości po 0,5m. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu 8.00 -12.00 m zapewniając w ten sposób obsługę komunikacyjną dla pojazdów będących korzystać z przedmiotowych dróg. Uwagi do wykonawstwa Wszelkie materiały wbudowywane i instalowane winny posiadać atesty dopuszczające do stosowania, znaki bezpieczeństwa (przy materiałach wymaganych) - zgodnie z wymogami przepisów polskich. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z projektem wykonawczym. Wszelkie odstępstwa winny być konsultowane z autorami projektu. Po wykonaniu prac budowlanych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami zgodnie ze sztuką budowlana. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, (t.j z 2003 Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: · wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot · zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, · niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Prezydenta Miasta. Należy przestrzegać Warunków wykonania robót budowlanych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.30.00-9, 45.11.27.30-1, 45.23.30.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 złotych.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.:Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Żarowie Nr 65 1090 23 69 0000 0006 0201 9458 Na przelewie należy umieścić informację: Przetarg nr IiD. 271.9.2013 - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsiach Mrowiny, Pozarzysko, Łażany, Wierzbna, Kalno oraz dokładny adres i nazwę firmy. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.
5. Wadium w formie poręczeń, gwarancji, należy złożyć w oryginale. Dowód wniesienia wadium, z obejmującym cały okres związania ofertą, musi zostać zdeponowany w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie w Biurze Obsługi Klienta (parter) kasa czynna: poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do 15.00.,w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. Wykonawca winien uzyskać potwierdzenie złożenia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujących robót budowlanych min. 2 dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznej o długości 0,8 km każda i łącznej wartości 400 000,00 zł.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca wykaże się, że dysponuje niżej wymienionymi osobami: a) osobą kierownikiem robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie warunku dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej:
a) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą jak: 300.000,00 złotych,
b) informację, ze Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 400.000,00
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
e) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. f) Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności ekonomiczno - finansowej podmiotów trzecich, do oferty należy dołączyć oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za realizację zadania Wykonawcy i tych podmiotów (art. 369 k.c.).;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.zarow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenia:

  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.09.2013 13:11)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 21.08.2013 12:25
Dokument oglądany razy: 1047
Podlega Ustawie