bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:41 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy - energia elektryczna

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Zmiany w SIWZ

dot. Zamówienia publicznego nr IiD.271.05.2011 „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żarów”

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, iż Zamawiający wprowadza zmiany do załącznika nr 4 do SIWZ oraz do załącznika nr 6 do SIWZ:

§ 7 ust 4 załącznika nr 4 do SIWZ
zmienia się zapis : Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. Należności wynikające z faktur będą płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

na zapis: Faktura VAT płatna będzie w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. Należności wynikające z faktur będą płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

Załącznik nr 6 do SIWZ
zmienia się zapis: Oświadczamy, iż na dzień składania oferty posiadamy aktualną umowę z Energa-Operator S.A., umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej EnergiaPro S.A. do obiektów Zamawiającego.

na zapis: Oświadczamy, iż na dzień składania oferty posiadamy aktualną umowę z EnergiaPro S.A., umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej EnergiaPro S.A. do obiektów Zamawiającego.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 18.11.2011 12:51
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 743