bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:51 z powodu:

archiwum

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie ogłasza nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo–wychowawcze

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
ogłasza nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo–wychowawczych na terenach wiejskich Gminy Żarów
(miejscowość: Mrowiny)

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji bądź…
  2. min. wykształcenie średnie z udokumentowanym co najmniej 3 – letnim stażem pracy z dziećmi,
  3. doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (np. odbyta praktyka studencka)
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie organizacji zajęć dzieciom
  2. samodzielne prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
 3. Zakres wykonywanych zadań:
  1. systematyczne organizowanie i przeprowadzanie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych, zawierających treści profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. kopię dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
  3. oświadczenie o niekaralności,
  4. przedłożenie własnej koncepcji zajęć opiekuńczo - wychowawczych, z uwzględnieniem nowatorskich pomysłów,
  5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi
 5. Warunki współpracy: umowa cywilno – prawna od miesiąca czerwca 2013 r.
  Zakres godzinowy:
  - Mrowiny – 60 godzin miesięcznie, ze wskazaniem 15 godzin tygodniowo (3 h dziennie)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PROWADZENIE ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZYCH” do dnia 29 maja 2013 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu). Dopuszcza się przesłanie dokumentów mailem, zastrzegając przy tym by był to scan w/w dokumentów: e-mail: pik_zarow@um.zarow.pl. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie oraz na stronie internetowej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926)”.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 22.05.2013 13:30
Dokument oglądany razy: 928
Nie podlega Ustawie