bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:50 z powodu:

archiwum

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie ogłasza nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo – wychowawczych na terenach wiejskich Gminy Żarów (miejscowości: Buków, Siedlimowice, Mrowiny)

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji bądź…
  • min. wykształcenie średnie z udokumentowanym co najmniej 3 – letnim stażem pracy z dziećmi,
  • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (np. odbyta praktyka studencka)
 2. Wymagania dodatkowe:
  • współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie organizacji zajęć dzieciom
  • samodzielne prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
 3. Zakres wykonywanych zadań:
  • systematyczne organizowanie i przeprowadzanie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych, zawierających treści profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. kopię dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
  3. oświadczenie o niekaralności,
  4. ofertę zawierająca stawkę za godzinę zegarową zrealizowanych zajęć (wzór oferty w załączeniu)
  5. przedłożenie własnej koncepcji zajęć opiekuńczo - wychowawczych, z uwzględnieniem nowatorskich pomysłów, ze wskazaniem miejscowości w której mógłby/mogłaby Pan/Pani prowadzić zajęcia pozalekcyjne
  6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi
 5. Warunki współpracy: umowa cywilno – prawna
  Zakres godzinowy:
  • Buków – 24 godziny miesięcznie, ze wskazaniem 6 godzin tygodniowo
  • Siedlimowice – 24 godziny miesięcznie, ze wskazaniem 6 godzin tygodniowo
  • Mrowiny – 60 godzin miesięcznie, ze wskazaniem 15 godzin tygodniowo

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PROWADZENIE ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZYCH” do dnia 10 kwietnia 2013 r. do godz. 13.00 (decyduje data wpływu). Dopuszcza się przesłanie dokumentów mailem, zastrzegając przy tym by był to scan w/w dokumentów: e-mail: pik_zarow@um.zarow.pl. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie oraz na stronie internetowej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926)”.


Załącznik Nr 1
OFERTA CENOWA
opiekun zajęć opiekuńczo - wychowawczych

1. Wykonawca
Imię i nazwisko: ...................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................
Nr Telefonu: ...........................................................................................................
PESEL: .....................................................................................................................
NIP: ..........................................................................................................................
Nr rachunku bankowego: ....................................................................................

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cena brutto: ...................................... zł/ za 1 godzinę przeprowadzonych zajęć

....................................., dnia

....................... ....................................................
podpis osoby upoważnionej

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 03.04.2013 11:47
Dokument oglądany razy: 942
Nie podlega Ustawie