bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:50 z powodu:

archiwum

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza rokowania dotyczące sprzedaży LOKALU MIESZKALNEGO o pow. 62,26 m2 w budynku nr 45 przy ul. Armii Krajowej w Żarowie (plus piwnica o pow. 17,98 m2)

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Numer
działki

Pow. działki
w  m2

Numer
KW

Położenie

Przeznaczenie
w planie

Forma
oddania
nieruch.

Cena
wyjściowa/minimalna

Wysokość
wadium

Godz.
rozp.
przetargu

86/18

258

SW1S/00026497/4

Żarów
ul. Armii Krajowej 45/3

Zabudowa mieszkaniowa

sprzedaż lokalu na własność wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 15,14 %

90.000 zł w tym:

88.010  zł – lokal

1990 zł -udział

9.000 zł

9 00

 1. Rokowania odbędą się 22 kwietnia 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19, II piętro.
  Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości odbyły się 15.10.2012, 31.12.2012 oraz 19.02.2013r. jednak nie wyłoniły one nabywcy.
 2. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65109023690000000602019458 najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2013 r. do godz. 15.00 zaliczki w gotówce w wysokości 10% ceny wyjściowej.
 3. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od dnia zakończenia rokowań.
 4. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania-lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Armii Krajowej 45” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2013 r. do godz. 15.00.
  Oferty powinny zawierać:
  a) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna;
  b) datę sporządzenia oferty;
  c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
  e) dowód wpłacenia zaliczki w osobnej kopercie dołączonej na zewnątrz do oferty z napisem “zaliczka”.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty i spłacana po zawarciu aktu notarialnego lub wpłacona w gotówce przed zawarciem umowy notarialnej.
 6. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał rokowania, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.
 7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 8. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
 9. Ogłoszenie o rokowaniach umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
 10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, tel. 74/8580-591 wew. 339 i 301 pokój nr 21 w terminie do 18.04.2013r.

- szkic lokalu

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 19.03.2013 13:48
Dokument oglądany razy: 1154
Podlega Ustawie