bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej położonej w Żarowie przy ul. Ceramicznej

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Burmistrz Miasta Żarów
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
dotyczący sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej
położonej w Żarowie przy ul. Ceramicznej
przeznaczonej pod pod zabudowę produkcyjno-usługową:

Nr działki Pow.
w m
2
Nr KW Forma oddania
nieruchomości/opis
Cena
wywoławcza
Wys.
wadium
Godz.
rozpocz.
378/79
378/80
378/81
9.875 SW1S/00037801/9 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 205.000 zł 20.500 zł 9:00
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 06 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinach podanych w tabeli.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: PKO BP 64 1020 5226 0000 6102 0629 6893 najpóźniej do dnia 03 września 2019 r. włącznie.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
 6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
 7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 3.640,44 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł oraz kosztów notarialnych.
 8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową – symbol B.5 P/U oraz na nieruchomości przebiega strefa ochronna gazociągu.
 9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: http://um.zarow.pl
 10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74 30 67 301 do dnia przetargu.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
 12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na przetargu).
 14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).
 15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
 16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 01.08.2019 10:04
Dokument oglądany razy: 235
Podlega Ustawie