bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

II Przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Żarowie przy ul. Talowskiego

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Burmistrz Miasta Żarów
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych
położonych w Żarowie przy ul. Talowskiego
przeznaczonych pod lokalizację instalacji OZE oraz zabudowę produkcyjno-usługową:

Nr działki Pow.
w m
2
Nr KW Forma oddania
nieruchomości/opis
Cena
wywoławcza
Wys.
wadium
Godz.
rozpocz.
988/3 4.037 SW1S/00081019/3 Sprzedaż prawa własności 160.000 zł 16.000 zł 9:00
988/4 4.037 SW1S/00081019/3 Sprzedaż prawa własności 160.000 zł 16.000 zł 9:10

lokalizacja

 1. Przetargi odbędą się w dniu 03 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinach podanych w tabeli.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: PKO BP 64 1020 5226 0000 6102 0629 6893 najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2019r. włącznie.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
 6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
 7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.476 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł oraz kosztów notarialnych.
 8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomości posiadają funkcję terenu lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii oraz zabudowy produkcyjno-usługowej, symbol 2.PE/PU.
 9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: http://um.zarow.pl
 10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74 30 67 301 do dnia przetargu.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
 12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na przetargu).
 14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).
 15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
 16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 25.07.2019 12:29
Dokument oglądany razy: 175
Podlega Ustawie