bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 16.03.2016 12:57 z powodu:

archiwizacja

II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w Żarowie przy ul. Przemysłowej

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Nr działki

Pow.

w m2

Nr KW

Forma oddania nieruchomości

Cena wywoławcza

Wys. wadium

Godz. rozpocz.

870/4

870/6

11266

202

SW1S/00019288/4

Sprzedaż na własność

250.000 zł

25.000 zł

9 00

Zbywana nieruchomość stanowi teren byłego wysypiska śmieci częściowo zrekultywowany z planowanym wybudowaniem na jego terenie elektrowni wiatrowej

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 21 lutego 2013r. włącznie.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
 6. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
 7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 2.568 zł oraz kosztów notarialnych.
  W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość posiada funkcję terenu składowiska odpadów komunalnych, częściowo zrekultywowany – symbol B.6 O.
 8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
 9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 301 lub 339 do dnia przetargu.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
  W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
 12. Postąpienie wynosi 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
 13. Organizator przetargu wyraża zgodę na zdeponowanie na działce sąsiedniej (stanowiącej jego własność) warstwę wierzchnią zdjętą ze zbywanej nieruchomości, do głębokości 7 m.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 23.01.2013 11:52
Dokument oglądany razy: 1068
Podlega Ustawie