Zarządzenia 2015

  • Zarządzenie nr 1/2015
    w sprawie:
    ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
  • Zarządzenie nr 3/2015
    w sprawie:
    zmiany Zarządzenia Nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
  • Zarządzenie nr 4/2015
    w sprawie:
    przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  • Zarządzenie nr 6/2015
    w sprawie:
    powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
  • Zarządzenie nr 7/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
  • Zarządzenie nr 11/2015
    w sprawie:
    ustalenia regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Żarów
  • Zarządzenie nr 12/2015
    w sprawie:
    niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
  • Zarządzenie nr 13/2015
    w sptrawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
  • Zarządzenie nr 14/2015
    w sprawie:
    ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 15/2014
    w sprawie:
    ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 16/2015
    w sparwie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 19/2015
    w sprawie:
    niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz prawa użytkowania wieczystego położonych na terenie miasta Żarów
  • Zarządzenie nr 20/2015
    w sprawie:
    ustalenia stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntu obejmującego działkę nr 101/5 obręb Żarów (Targowisko Miejskie)
  • Zarządzenie nr 21/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
  • Zarządzenie nr 24/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 25/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
  • Zarządzenie nr 28/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 29/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
  • Zarządzenie nr 33/2015
    w sprawie:
    ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2015 i określenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane
  • Zarządzenie nr 34/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów ne 2015 rok
  • Zarządzenie nr 35/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 36/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
  • Zarządzenie nr 37/2015
    w sprawie:
    odpłatnego nabycia na własność Gminy Żarów nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów przeznaczonych na poszerzenie drogi prowadzącej do terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Żarów
  • Zarządzenie nr 40/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 41/2015
    w sprawie:
    ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie Gminy Żarów
  • Zarządzenie nr 46/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży.
  • Zarządzenie nr 48/2015
    w sprawie:
    powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Żarów dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  • Zarządzenie nr 50/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 54/2015
    w sprawie:
    ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
  • Zarządzenie nr 55/2015
    w sprawie:
    powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
  • Zarządzenie nr 56/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 57/2015
    w sprawie:
    zmiany Zarządzenia Nr 48 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Żarów dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  • Zarządzenie nr 59/2015
    w sprawie:
    zamiany nieruchomości położonych w obrębie wsi Buków
  • Zarządzenie nr 60/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 61/2015
    w sprawie:
    odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Żarowie oraz powołania nowego członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Żarowie
  • Zarządzenie nr 62/2015
    w sprawie:
    szczegółowych zasad korzystania z Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Żarowie
  • Zarządzenie nr 64/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
  • Zarządzenie nr 65/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 66/2015
    w sprawie:
    odpłatnego nabycia na własność Gminy Żarów nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów
  • Zarządzenie nr 67/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 68/2015
    w sprawie:
    przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego gminy Żarów za 2014 rok
  • Zarządzenie nr 69/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 73/2015
    w sprawie:
    powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Żarów oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
  • Zarządzenie nr 74/2015
    w sprawie:
    zmiany Zarządzenia Nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
  • Zarządzenie nr 76/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 78/2015
    w sprawie:
    powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016”
  • Zarządzenie nr 83/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 84/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 86/2015
    w sprawie:
    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego za 2014 rok
  • Zarządzenie nr 87/2015
    w sprawie: podziału wyniku finansowego netto Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego
  • Zarządzenie nr 88/2015
    w sprawie:
    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie za 2014 rok
  • Zarządzenie nr 89/2015
    w sprawie:
    pokrycia ujemnego wyniku finansowego netto Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
  • Zarządzenie nr 91/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 93/2015
    w sprawie:
    niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Mrowiny
  • Zarządzenie nr 94/2015
    w sprawie:
    niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
  • Zarządzenie nr 95/2015
    w sprawie:
    niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
  • Zarządzenie nr 97/2015
    w sprawie:
    powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zadanie rekultywacyjne przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Pyszczyn, Mrowiny i Pożarzysko dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn
  • Zarządzenie nr 98/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów ne 2015 rok
  • Zarządzenie nr 100/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 102/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów ne 2015 rok
  • Zarządzenie nr 104/2015
    w sprawie:
    niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Mrowiny
  • Zarządzenie nr 106/2015
    w sprawie:
    powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie
  • Zarządzenie nr 107/2015
    w sprawie:
    powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP w Żarowie
  • Zarządzenie nr 112/2015
    w sprawie:
    zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
  • Zarządzenie nr 115/2015
    w sprawie:
    ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
  • Zarządzenie nr 116/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 117/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 118/2015
    w sprawie:
    ustanowienia koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  • Zarządzenie nr 119/2015
    w sprawie:
    powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  • Zarządzenie nr 120/2015
    w sprawie:
    powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy Żarów dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień
    6 września 2015 r.
  • Zarządzenie nr 121/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 122/2015
    w sprawie:
    niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów
  • Zarządzenie nr 125/2015
    w sprawie:
    niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
  • Zarządzenir nr 126/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 127/2015
    w sprawie:
    zamiany udziału w nieruchomości na lokal mieszkalny w obrębie wsi Imbramowice
  • Zarządzenie nr 128/2015
    w sprawie:
    przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów (w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich) oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
  • Zarządzenie nr 129/2015
    w sprawie:
    skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
  • Zarządzenie nr 130/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 131/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 134/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 135/2015
    w sprawie:
    określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej
  • Zarządzenie nr 136/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 137/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 147/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 149/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 154/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 155/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 158/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 159/2016
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 164/2015
    w sprawie:
    odpłatnego nabycia na własność Gminy Żarów nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane położone na terenie gminy Żarów
  • Zarządzenie nr 166/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 167/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 169/2015
    w sprawie:
    powołania Zespołu ds. zmiany granic wsi Mielęcin
  • Zarządzenie nr 172/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i osób uprawnionych Urzędu Miejskiego w Żarowie
  • Zarządzenie nr 176/2015
    w sprawie:
    niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
  • Zarządzenie nr 177/2015
    w sprawie:
    niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
  • Zarządzenie nr 179/2015
    w sprawie:
    niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
  • Zarządzenie nr 180/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowiewprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
  • Zarządzenie nr 181/2015
    w sprawie:
    ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  • Zarządzenie nr 183/2015
    w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok
  • Zarządzenie nr 184/2015
    w sprawie:
    niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
  • Zarządzenie nr 185/2015
    w sprawie:
    zmiany Zarządzenia Nr 134/2015 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Żarowie
  • Zarządzenie nr 186/2015
    w sprawie:
    przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie inwentaryzacji środków trwałych w budowie, aktywów finansowych, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków, funduszy specjalnych, paliwa, materiałów, składników aktywów, będących własnością innych jednostek, powierzonych jej do przechowywania lub używania, innych składników majątkowych objętych ewidencją pozabilansową oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 10:44
Dokument oglądany razy: 2 371
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020