Uchwały 2000

XVIII/90/2000 w sprawie likwidacji: Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Żarowie – ul. A. Krajowej 58; Szkoły Podstawowej nr 3 im. J.Słowackiego w Żarowie UL. 1 Maja 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Słowackiego w Żarowie – Filia Kalno.

XVIII/91/2000 w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Żarowie.

XVIII/92/2000 w sprawie sieci publicznych szkół i gimnazjum oraz ustalenia granic ich obwodów.

XVIII/93/2000 w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową Gminy Żarów.

XVIII/94/2000 w sprawie zasad udzielania dotacji podmiotowych z budżetu gminy Żarów.

XVIII/95/2000 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów.

XIX/96/2000 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

XIX/97/2000 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2000 rok.

XIX/98/2000 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie ul. 1 Maja nr 2.

XIX/99/2000 w sprawie regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie ul. 1 Maja nr 2.

XIX/100/2000 w sprawie zmiany uchwały nr L/307/98 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12.03.98 r. w sprawie "zasad sprzedaży nieruchomości, stanowiących zasób nieruchomości gminy Żarów.

XX/101/2000 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Żarów.

XX/102/2000 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie: 10.000.000,- zł na realizację zadania pn. "Budowa Gimnazjum przy ul. Piastowskiej w Żarowie".

XX/103/2000 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2000.

XX/104/2000 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej placu targowego w Żarowie.

XX/105/2000 w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/93 z dn. 08.07.1993 r. w sprawie "regulaminu targowiska miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej.

XX/106/2000 w sprawie inkasa podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego.

XX/107/2000 w sprawie w sprawie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie.

XX/108/2000 w sprawie przystąpienia gminy Żarów do Stowarzyszenia Gmin pn. "Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Rad Miejskich".

XX/109/2000 w sprawie darowizny Skarbowi Państwa nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Ogrodowej 2 w Żarowie, z przeznaczeniem na Komisariat Policji w Żarowie.

XXI/110/2000 w sprawie w sprawie przyznania odznaczeń "Złoty dąb".

XXI/111/2000 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadań przyjętych do realizacji.

XXI/112/2000 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr IX/72/93 Rady Miasta i Gminy Żarów dnia 30-09-1999 roku.

XXI/113/2000 w sprawie realizacji zadania pn. "Remont drogi Zastruże – Pyszczyn".

XXIII/114/2000 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pn. "Związek Gmin Zlewni Rzeki Bystrzyca".

XXIII/115/2000 w sprawie założenia spółki akcyjnej "Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych S.A. i uchwalenie statutu.

XXIII/116/2000 w sprawie zmiany Statutu Gminy Żarów.

XXIII/117/2000 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Żarowie.

XXIII/118/2000 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Żarowie, ul., Łokietka 14.

XXIII/119/2000 w sprawie ustalenia odpłatności za usługi oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze, wykraczające poza minimum programowe oraz utrzymanie budynku Przedszkola Miejskiego w Żarowie.

XXIII/120/2000 w sprawie zmiany uchwały nr XX/102/2000 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27.04.2000 r. w sprawie "zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie: 10.000.000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Gimnazjum przy ul. Piastowskiej w Żarowie".

XXIII/121/2000 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2000 r.

XXIV/122/2000 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Żarowie, założonej uchwałą nr XVIII/91/2000 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 10 lutego 2000 roku.

XXIV/123/2000 w sprawie ustalenia odpłatności za usługi oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze, wykraczające poza podstawę programową oraz usługi bytowe świadczone w Przedszkolu Miejskim w Żarowie.

XXIV/124/2000 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/158/96 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 11. 01.1996 roku, w sprawie: "zasad ustalania diet".

XXIV/125/2000 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów Zbigniewa Chlebowskiego.

XXV/126/2000 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Żarów.

XXV/127/2000 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnej.

XXV/128/2000 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Wierzbnej.

XXV/129/2000 w sprawie wynagradzania nauczycieli.

XXV/130/2000 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaopiniowania wartości jednego punktu, stanowiących podstawę do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Żarów.

XXV/131/2000 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaopiniowania wartości jednego punktu, stanowiących podstawę do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Biurze ds. Infrastruktury Społecznej "Oświata" w Żarowie.

XXV/132/2000 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaopiniowania wartości jednego punktu, stanowiących podstawę do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie.

XXV/133/2000 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaopiniowania wartości jednego punktu, stanowiących podstawę do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Żarowie.

XXV/134/2000 w sprawie przeznaczenia mienia zlikwidowanych jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarowie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Żarowie.

XXV/135/2000 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2000 r.

XXV/136/2000 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/264/97 Rady Miejskiej w Żarowie 19.06.1997 r. w sprawie: "powierzenia Zarządowi gminy uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej".

XXV/137/2000 w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Wojewody Dolnośląskiego nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Wierzbna.

XXV/138/2000 w sprawie darowizny Powiatowi Świdnickiemu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Żarowie, przy ul. Górniczej, stanowiącej drogę.

XXV/139/2000 w sprawie zmiany uchwały nr LI/312/98 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16.04.98 r. "w sprawie uchwalenia regulaminu, trybu i zasad przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Żarów.

XXV/140/2000 w sprawie zmiany uchwały nr X/63/95 rady Miejskiej w Żarowie w sprawie: limitu kilometrów na używanie samochodu służbowego dla Burmistrza Miasta Żarów.

XXVI/141/2000 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2000 r.

XXVI/142/2000 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie wydatków oświatowych, nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2000 rok.

XXVI/143/2000 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Miasta Żarów umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Hala sportowa Szkoły – Gimnazjum przy ul. Piastowskiej w Żarowie".

XXVI/144/2000 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

XXVI/145/2000 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Żarów.

XXVI/146/2000 w sprawie ustalenia wysokości opłat za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Żarów.

XXVI/147/2000 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

XXVI/148/2000 w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi pogrzebowe, wykonywane na terenie miasta i gminy Żarów.

XXVI/149/2000 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatkowych.

XXVI/150/2000 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.

XXVI/151/2000 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

XXVI/152/2000 w sprawie podatku od posiadania psów.

XXVII/153/2000 w sprawie budżetu gminy Żarów na 2001 rok.

XXVII/154/2000 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2000 r.

XXVII/155/2000 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/63/93 Rady Miasta i Gminy w Żarowie z dn. 16.09.1993 r. w sprawie "opłaty administracyjnej".

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 10:34
Dokument oglądany razy: 4 632
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020