2004

Uchwała nr XIX/112/2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004rok.

Uchwała nr XIX/113/2004 w sprawie powołania Sekretarza Gminy.

Uchwała nr XIX/114/2004 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała nr XIX/115/2004 w sprawie powołania Kierownika urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała nr XIX/116/2004 w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Przedszkolu miejskim w Żarowie.

Uchwała nr XIX/117/2004 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Griuźlicy w Rościszowie.

Uchwała nr XX/118/2004 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zastrużu.

Uchwała nr XXI/119/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2004rok.

Uchwała nr XXI/120/2004 w sprawie likwidacji dróg gminnych położonych w Mrowinach.

Uchwała nr XXI/121/2004 w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/116/2004 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Przedszkolu miejskim w Żarowie.

Uchwała nr XXI/122/2004 w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Żarów.

Uchwała nr XXI/123/2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejksiej w Żarowie w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą "Związek Gmin Zlewni Rzeki Bystrzycy" i przyjęcia jego statutu.

Uchwała nr XXI/124/2004 w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. remont drogi gminnej w Żarowie ul. Krasińskiego oraz drogi wewnętrznej na terenie Polskiej Ceramiki Ogniotrwałej Żarów S.A.

Uchwała nr XXII/125/2004 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zastrużu.

Uchwała nr XXII/126/2004 w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składów osobowyh stałych komisji Rady miejskiej w Żarowie.

Uchwała nr XXII/127/2004 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników do Sądu Okręgowego.

Uchwała nr XXII/128/2004 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/103/2003 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu współdziałania gmin w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych.

Uchwała nr XXII/129/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Żarów na 2004 rok.

Uchwała nr XXIII/130/2004 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Żarów.

Uchwała nr XXIII/131/2004 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zastrużu.

Uchwała nr XXIII/132/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Żarów o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach".

Uchwała nr XXIII/133/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budzęcie Gminy Żarów na 2004 rok.

Uchwała nr XXIII/134/2004 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Żarów do samodzielnego zaciągnięcia zobowiązania na realizację przedsięwzięcia pn. "Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów".

Uchwała nr XXIII/135/2004 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/253/2002 Rady miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia spółki pn. "Przedsiębiorstwo Wodno-Ściekowe Strzegomka Sp. z o.o."

Uchwała nr XXIII/136/2004 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/110/2003 Rady miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała nr XXIII/137/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Buków.

Uchwała nr XXIII/138/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Imbramowice.

Uchwała nr XXIII/139/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kalno.

Uchwała nr XXIII/140/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany.

Uchwała nr XXIII/141/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny.

Uchwała nr XXIII/142/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Siedlimowice I" w Siedlimowicach, gmina Żarów.

Uchwała nr XXIII/143/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Tarnawa.

Uchwała nr XXIII/144/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna.

Uchwała nr XXIII/145/2004 w sprawie odznaczeń "Złoty Dąb".

Uchwała nr XXIII/146/2004 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach śląskich.

Uchwała nr XXIII/147/2004 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa kolejowego we Wrocławiu - Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej.

Uchwała nr XXV/149/2004 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Żarów i określenia zasad dopuszczalności udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Uchwała nr XXV/155/2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żarowa.

Uchwała nr XXVI/158/2004 w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Żarów oraz opkreślenia granic ich obwodów.

Uchwała nr XXVI/159/2004 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Żarów.

Uchwała nr XXVII/169/2004 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania płątności i rozkładania na raty wierzytelności jednostaek organizacyjnych gminy Żarów z tytułu należności pieniężnych.

Uchwała nr XXVII/170/2004 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołąch, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarów.

Uchwała nr XXVII/171/2004 w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Żarów, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych opiekuńczych i wychowawczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli w placówkach, dla których Gmina Żarów jest organem prowadzącym.

Uchwała nr XXVII/172/2004 w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportu.

Uchwała nr XXX/180/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatkowych

Uchwała nr XXX/181/2004 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do ustalania i poboru podatków na terenie Gminy Żarów

Uchwała nr XXX/182/2004 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Żarów

Uchwała nr XXX/183/2004 w sprawie podatku od posiadania psów

Uchwała nr XXX/184/2004 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Żarów

Uchwała nr XXX/185/2004 w sprawie uchwalenia Planu Rozowju Lokalnego Gminy Żarów

Uchwała nr XXX/186/2004 w sprawie zmian w uchwale nr XXX/182/2004 z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie rocznych stawek podatku od środku transportu

Uchwała nr XXXI/187/2004 w sprawie zmiany w uchwale nr XXX/183/2004 z dnia 18 listopada 2004 w sprawie podatku od posiadania psów

Uchwała nr XXXII/195/2004 w sprawie budżetu Gminy Żarów na 2005 rok

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:29
Dokument oglądany razy: 5 539
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020