2005

Uchwała nr XXXIII/199/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

Uchwała nr XXXIII/200/2005 w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odporowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr XXXIII/201/2005 w sprawie zatwierdzenia tarf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr XXXIII/202/2005 w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi pogrzebowe wykonywane na terenie miasta i gminy Żarów.

Uchwała nr XXXIII/203/2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, fukncyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Uchwała nr XXXIII/204/2005 w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała nr XXXIII/205/2005 w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2003 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26.02.2003 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących zasób nieruchomości Gminy Żarów.

Uchwała nr XXXIII/206/2005 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/139/2004 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 20.05.2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kalno.

Uchwała nr XXXIII/207/2005 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/141/2004 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 20.05.2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny.

Uchwała nr XXXIV/208/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2005 rok.

Uchwała nr XXXIV/210/2005 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/133/2000 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26.10.200 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz zaopiniowania wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w ZGL w Żarowie.

Uchwała nr XXXIV/210/2005 w sprawie przystąpienia do programu "Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" a także przygotowania planów rozwoju miejscowości Gminy Żarów.

Uchwała nr XXXIV/211/2005 w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej.

Uchwała nr XXXIV/212/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz zaopiniowania wartości jednego punktu, stanowiących podstawę do sporządzania tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącycm jest Gmina Żarów.

Uchwała nr XXXIV/213/2005 w sprawie przeznaczenia mienia zlikwidowanej jednostki budżetowej; Szkoły Podstawowej w Zastrużu, Zastruże 19.

Uchwała nr XXXIV/214/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr XXXIV/215/2005 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/290/2002 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9.10.2002 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania odznaczenia "Złoty Dąb".

Uchwała nr XXXIV/216/2005 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

Uchwała nr XXXV/217/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów.

Uchwała nr XXXV/218/2005 w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2003 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26.02.2003 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących zasób nieruchomości Gminy Żarów.

Uchwała nr XXXV/219/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Gimnazjum w Żarowie im. Jana Pawła II.

Uchwała nr XXXVI/220/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bożanów.

Uchwała nr XXXVI/221/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruków.

Uchwała nr XXXVI/222/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mielęcin.

Uchwała nr XXXVI/223/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pożarzysko.

Uchwała nr XXXVI/224/2005 w sprawie nadania nazw ulic w mieście Żarów.

Uchwała nr XXXVI/225/2005 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/103/2003 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29.12.2003 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie współdziałania gmin w celu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Uchwała nr XXXVI/226/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2005 rok.

Uchwała nr XXXVI/227/2005 w sprawie przyznania odznaczenia "Złoty Dąb" pani Genowefie Błaszczyk.

Uchwała nr XXXVI/228/2005 w sprawie przyznania odznaczenia "Złoty Dąb" pani Wandzie Hupner.

Uchwała nr XXXVI/229/2005 w sprawie przyznania odznaczenia "Złoty Dąb" Miejskiemu Klubowi MDK.

Uchwała nr XXXVI/230/2005 w sprawie przyznania odznaczenia "Złoty Dąb" panu Tsutomu Okura.

Uchwała nr XXXVI/231/2005 w sprawie przyznania odznaczenia "Złoty Dąb" pani Helenie Słowik.

Uchwała nr XXXVI/232/2005 w sprawie przyznania odznaczenia "Złoty Dąb" panu Stanisławowi Wojakowi.

Uchwała nr XXXVII/233/2005 w sprawie założenia przez Gminę Żarów i Biuro Projektów Deyle Polska Spółki z o.o. Termy Żarów.

Uchwała nr XXXVII/234/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2005 rok.

Uchwała nr XXXVII/235/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Żarowie.

Uchwała nr XXXIX/242/2005 w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Żarów

Uchwała nr XLIV/270/2005 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatkowych.

Uchwała nr XLIV/273/2005 w sprawie Karty Współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:28
Dokument oglądany razy: 5 171
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020