Zarządzenia 2008

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 31.01.2024, 14:16
z powodu:

przeniesienie

Zarządzenie nr 1/2008 z dnia 04.01.2008 w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie na 2008 rok.

Zarządzenie nr 2/2008 z dnia 08.01.2008 w sprawie: utworzenia funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w 2008 roku.

Zarządzenie nr 3/2008 z dnia 08.01.2008 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w urzytkowane wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów.

Zarządzenie nr 4/2008 z dnia 09.01.2008 w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

Zarządzenie nr 5/2008 z dnia 15.01.2008 w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Żarów.

Zarządzenie nr 6/2008 z dnia 15.01.2008 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 15/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i określenia jej zadań.

Zarządzenie nr 07/2008 z dnia 15.01.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 09/2008 z dnia 06.02.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży,dzierżawy i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 10/2008 z dnia 11.02.2008 w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. elektronicznego przeprowadzania przedterminowych wyborów burmistrza miasta Żarów zarządzonych na dzień 2 marca 2008.

Zarządzenie nr 11/2008 z dnia 19.02.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie nr 12/2008 z dnia 03.03.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 13/2008 z dnia 17.03.2008 w sprawie: powołania pełniącego obowiązki Zastępcy Burmistrza Miasta Żarów.

Zarządzenie nr 14/2008 z dnia 19.03.2008 w sprawie: przekazania Radzie Miejsiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2007 rok wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Zarządzenie nr 15/2008 z dnia 19.03.2008 w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej spółki Termy Żarów Sp. z o.o.

Zarządzenie nr 16/2008 z dnia 20.03.2008 w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie Gminy Żarów, wieś Buków.

Zarządzenie nr 17/2008 z dnia 19.03.2008 w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej spółki Termy Żarów Sp. z o.o. w Żarowie.

Zarządzenie nr 18/2008 z dnia 20.03.2008 w sprawie: ustalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2008 i określenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zarządzenie nr 19/2008 z dnia 26.03.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży,dzierżawy i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 20/2008 z dnia 26.03.2008 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 47/2004 r. Burmistrza Miasta Żarów z dnia 21 kwietnia 2004r. w prawie wprowadzania "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawinonych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu".

Zarządznie nr 21/2008 z dnia 27.03.2008 w sprawie: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 23/07 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Konsultacyjnej do współpracy pomiędzy Gminą Żarów a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego, określenie jej składu i regulaminu.

Zarządzenie nr 22/2008 z dnia 28.03.2008 w sprawnie: zmian Zarządzenia Nr 15/2007 r. z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie: powołania Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie nr 24/2008 z dnia 31.03.2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2008 rok.

Zarządzenie nr 26/2008 z dnia 04.04.2008 w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 117/07 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 29 listopada 2007 roku o powołaniu składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 26/2008 z dnia 04.04.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 34/2008 z dnia 22.04.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu.

Zarządzenie nr 40/2008 z dnia 30.04.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 46/2008 z dnia 21.05.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 48/2008 z dnia 28.05.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie nr 57/2008 z dnia 20 czerwca 2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie nr 58/2008 z dnia 23 czerwca 2008 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 47/2004r. Burmistrza Miasta Żarów z dnia 21kwietnia 2004r. w prawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu".

Zarządzenie nr 59/2008 z dnia 23 czerwca 2008 w sprawie: przydziału środków higieny osobistej dla zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych.

Zarządzenie nr 60/2008 z dnia 23 czerwca 2008 w sprawie: wydawania napojów pracownikom interwencyjnym.

Zarządzenie nr 61/2008 z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2008 rok.

Zarządzenie nr 62/2008 z dnia 4 lipca 2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 63/2008 z dnia 10 lipca 2008 w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów, ul. Henryka Brodatego.

Zarządzenie nr 64/2008 z dnia 15 lipca 2008 w sprawie: powołania pełnomocnika burmistrza ds. systemu zarządzenia jakością wg normy.

Zarządzenie nr 65/2008 z dnia 16 lipca 2008 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 83/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001.

Zarządzenie nr 66/2008 z dnia 16 lipca 2008 w sprawie: powołania komisji konkursowej do wyboru osoby na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. wsi i rolnictwa.

Zarządzenie nr 67/2008 z dnia 16 lipca 2008 w sprawie: przydziału odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych.

Zarządzenie nr 68/2008 z dnia 18 lipca 2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 69/2008 z dnia 24 lipca 2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2008 rok.

Zarządzenie nr 77/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 83/2008 z dnia 3 września 2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży.

Zarządzenie nr 86/2008 z dnia 11 września 2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste i dzierżawy.

Zarządzenie nr 88/2008 z dnia 23.09.2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2008 rok.

Zarządzenie nr 89/2008 z dnia 30.09.2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2008 rok.

Zarządzenie nr 90/2008 z dnia 03.10.2008 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste i dzierżawy.

Zarządzenie nr 91/2008 z dnia 03.10.2008 w sprawie: Zmiany Zarządzenia Nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie obiegu kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

Zarządzenie nr 92/2008 z dnia 07.10.2008 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr 93/2008 z dnia 07.10.2008 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów.

Zarządzenie nr 94/2008 z dnia 07.10.2008 w sprawie: Powołania komisji konkursowej do wyboru osoby na wolne stanowisko urzędnicze tj. pełnomocnik burmistrza ds. promocji, kultury i organizacji pozarządowej.

Zarządzenie nr 95/2008 z dnia 07.10.2008 w sprawie: Wyznaczenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie nr 96/2008 z dnia 09.10.2008 w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2008 rok.

Zarządzenie nr 97/2008 z dnia 21.10.2008 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste i dzierżawy.

Zarządzenie nr 98/2008 z dnia 27.10.2008 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr 99/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2008 rok.

Zarządzenie nr 100/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie: Powołania komisji konkursowej do wyboru osoby na wolne stanowisko urzędnicze tj.inspektor ds.wspólnot i gospodarki komunalnej.

Zarządzenie nr 101/2008 z dnia 07.11.2008 w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2008 rok.

Zarządzenie nr 102/2008 z dnia 12.11.2008 w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej.

Zarządzenie nr 103/2008  z dnia 13.11.2008 w sprawie: Przekazanie Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Projektu budżetu Gminy Żarów na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie nr 104/2008 z dnia 24.11.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntów zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy.

Zarządzenie nr 105/2008 z dnia 27.11.2008 w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie gminy Żarów na 2008 rok.

Zarządzenie nr 106/2008  z dnia 02.12.2008 w sprawie: ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów przeznaczonych do sprzedaży, oddania użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy.

Zarządzenie nr 107/2008 z dnia 02.12.2008 w sprawie: przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania użyczonego na wyposażenie stanowiska dowodów osobistych.

Zarządzenie nr 108/2008 z dnia 11.12.2008 w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie gminy Żarów na 2008 rok.

Zarządzenie nr 109/2008 z dnia 11.12.2008 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie nr 110/2008 z dnia 11.12.2008 w sprawie: Zmiany w składzie Rady Sportu Gminy Żarów.

Zarządzenie nr 111/2008 z dnia 11.12.2008 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Żarów, o których przejęcie gmina wystąpi do Wojewody Dolnoślaskiego.

Zarządzenie nr 112/2008 z dnia 17.12.2008 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta i Gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 113/2008 z dnia 17.12.2008 w sprawie: Ustalenie miesięcznych stawek czynszu za najem garaży na terenie Gminy Żarów.

Zarządzenie nr 114/2008 z dnia 17.12.2008 w sprawie: Ustalenie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Żarów.

Zarządzenie nr 115/2008 z dnia 17.12.2008 w sprawie: Ustalenie rocznych opłat za umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach będących własnością gminy Żarów.

Zarządzenie nr 116/2008 z dnia 17.12.2008 w sprawie: Ustalenie miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów.

Zarządzenie nr 119/2008 z dnia 22.12.2008 w sprawie: Przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji inwentaryzacyjnych.

Zarządzenie nr 120/2008 z dnia 23.12.2008 w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów, ul.Henryka Brodatego.

Zarządzenie nr 121/2008 z dnia 29.12.2008 w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu udziału nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów

Zarządzenie nr 122/2008 z dnia 31.12.2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2008 rok.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 11:56
Dokument oglądany razy: 4 544
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020