2012

 • Uchwała nr XVIII/128/2012
  w sprawie:
  wyrażenia opinii w sprawie zmian granic miasta Żarów oraz przyjęcia wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miasta Żarów oraz sołectwa Mrowiny
 • Uchwała nr XVIII/129/2012
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na poszerzenie terenu Podstrefy Żarów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVESTPARK"
 • Uchwała nr XVIII/130/2012
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kalno, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą Nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2011r.)
 • Uchwała nr XVIII/131/2012
  w sprawie:
  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Buków
 • Uchwała nr XVIII/132/2012
  w sprawie:
  zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Kruków
 • Uchwała nr XVIII/133/2012
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny lokalu mieszkalnego
 • Uchwała nr XVIII/134/2012
  w sprawie:
  ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów
 • Uchwała nr XIX/135/2012
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XIX/136/2012
  w sprawie
  : wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Uchwała nr XIX/137/2012
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XXXIII/170/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • Uchwała nr XIX/138/2012
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XII/61/2007 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • Uchwała nr XIX/139/2012
  w sprawie:
  emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • Uchwała nr XX/140/2012
  w sprawie
  : przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Żarów na lata 2012-2014
 • Uchwała nr XX/141/2012
  w sprawie:
  sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Żarów oraz ustalenia granic ich obwodów
 • Uchwała nr XX/142/2012
  w sprawie:
  Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego
 • Uchwała nr XX/143/2012
  w sprawie:
  przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów
 • Uchwała nr XX/144/2012
  w sprawie:
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mielęcin, gmina Żarów
 • Uchwała nr XX/145/2012
  w sprawie:
  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mikoszowa, gmina Żarów
 • Uchwała nr XX/146/2012
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów
 • Uchwała nr XX/147/2012
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mielęcin, gmina Żarów
 • Uchwała nr XX/148/2012
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów
 • Uchwała nr XX/149/2012
  w sprawie:
  powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2012-2015
 • Uchwała nr XX/150/2012
  w sprawie:
  przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarów na lata 2011-2020”
 • Uchwała nr XXI/151/2012
  w sprawie:
  wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic Miasta Żarów
 • Uchwała nr XXI/152/2012
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XXI/153/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Uchwała nr XXI/154/2012
  w sprawie:
  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów
  • Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem nadzorczym nr
   NK-N5.4131.329.2012.GD1 z dnia 30 kwietnia 2012r. stwierdził nieważność § 1 pkt 3 tabeli grup taryfowych na dostarczanie wody i odbiór ścieków uchwały Nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów.
 • Uchwała nr XXI/155/2012
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013r.
 • Uchwała nr XXI/156/2012
  w sprawie:
  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2012 roku
 • Uchwała nr XXI/157/2012
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żarowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXV/155/2004 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 1 lipca 2004r
 • Uchwała nr XXI/158/2012
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie
 • Uchwała nr XXII/159/2012
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów
 • Uchwała nr XXII/160/2012
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów
 • Uchwała nr XXII/161/2012
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Bożanów, gmina Żarów
 • Uchwała nr XXII/162/2012
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarów
 • Uchwała nr XXII/163/2012
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów
 • Uchwała nr XXII/164/2012
  w sprawie:
  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
  • Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N5.4131.386.2012.GD1 z dnia 21 maja 2012r. stwierdził nieważność § 6 pkt 2 uchwały Nr XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów.Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N5.4131.386.2012.GD1 z dnia 21 maja 2012r. stwierdził nieważność § 6 pkt 2 uchwały Nr XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów.
 • Uchwała nr XXII/165/2012
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XIX/139/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14.02.2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • Uchwała nr XXIII/166/2012
  w sprawie:
  nadania imienia Szkole Podstawowej w Imbramowicach, ul. Żarowska 45
 • Uchwała nr XXIII/167/2012
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXIII/168/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Uchwała nr XXIII/169/2012
  w sprawie:
  zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
 • Uchwała nr XXIII/170/2012
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Gołaszyce, gmina Żarów
 • Uchwała nr XXIII/171/2012
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarów
 • Uchwała nr XXIII/172/2012
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie oraz wyboru ich przewodniczących
 • Uchwała nr XXIII/173/2012
  w sprawie:
  stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2012-2015
 • Uchwała nr XXIII/174/2012
  w sprawie:
  wyboru ławników do sądu powszechnego - wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Świdnicy na kadencję 2012-2015
 • Uchwała nr XXV/175/2012
  w sprawie:
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2011 rok
 • Uchwała nr XXV/176/2012
  w sprawie:
  udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
 • Uchwała nr XXV/177/2012
  w sprawie:
    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXV/178/2012
  w sprawie:
    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Uchwała nr XXV/179/2012
  w sprawie:
  organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół, dla których Gmina Żarów jest organem prowadzącym
 • Uchwała nr XXV/180/2012
  w sprawie:
    zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kalno
 • Uchwała nr XXV/181/2012
  w sprawie:
    zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kruków
 • Uchwała nr XXV/182/2012
  w sprawie:
    zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łażany
 • Uchwała nr XXV/183/2012
  w sprawie:
    zmiany Uchwały nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie
 • Uchwała nr XXV/184/2012
  w sprawie:
    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Bożanów
 • Uchwała nr XXV/185/2012
  w sprawie:
    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gm. Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kalno, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 grudnia 2010 r.)
 • Uchwała nr XXV/186/2012
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów
 • Uchwała nr XXV/187/2012
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mielęcin, gmina Żarów
 • Uchwała nr XXV/188/2012
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
 • Uchwała nr XXVI/189/2012
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie 95 % bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Sportowej 4 w Łażanach
 • Uchwała nr XXVI/190/2012
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr VI/48/2003 z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie „określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata”
 • Uchwała nr XXVI/191/2012
  w sprawie:
  zmieniająca uchwałę Nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2012 roku.
 • Uchwała nr XXVI/192/2012
  w sprawie:
  nadania nazwy ulicy w mieście Żarów
 • Uchwała nr XXVI/193/2012
  w sprawie:
  powołania komisji doraźnej do wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXVI/194/2012
  w sprawie:
  powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2012-2015
 • Uchwała nr XXVII/195/2012
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XXVII/196/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Uchwała nr XXVII/197/2012
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 8 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
 • Uchwała nr XXVII/198/2012
  w sprawie:
  nadania nazw ulicom we wsi Wierzbna
 • Uchwała nr XXVIII/199/2012
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XXVIII/200/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Uchwała nr XXVIII/201/2012
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny działki nr 378/59 obręb Żarów (ul. Kwiatowa)
 • Uchwała nr XXVIII/202/2012
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie 95 % bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Ogrodowej 26 w Żarowie.
 • Uchwała nr XXVIII/203/2012
  w sprawie:
  podziału Gminy Żarów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • Uchwała nr XXVIII/204/2012
  w sprawie:
  podziału Gminy Żarów na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Uchwała nr XXVIII/205/2012
  w sprawie:
  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych z terenu gminy Żarów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
 • Uchwała nr XXVIII/206/2012
  w sprawie:
  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
 • Uchwała nr XXVIII/207/2012
  w sprawie:
  częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr XXVIII/208/2012
  w sprawie:
  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych
 • Uchwała nr XXIX/209/2012
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XXIX/210/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Uchwała nr XXIX/211/2012
  w sprawie:
  ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała nr XXIX/212/2012
  w sprawie:
  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała nr XXIX/213/2012
  w sprawie:
  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 • Uchwała nr XXIX/214/2012
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XXI/105/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej funkcjonującej przy Bajkowym Przedszkolu w Żarowie.
 • Uchwała nr XXIX/215/2012
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości
 • Uchwała nr XXIX/216/2012
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości
 • Uchwała nr XXIX/217/2012
  w sprawie:
  określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXIX/218/2012
  w sprawie:
  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  • Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N20.4131.1055.2013.TW1 z dnia 7 stycznia 2013r. stwierdził nieważność § 5 we fragmencie „w szczególności”; § 17 ust. 2 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2012 roku Nr XXIX/218/2012 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
 • Uchwała nr XXIX/219/2012
  w sprawie:
  zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Bożanów
 • Uchwała nr XXIX/220/2012
  w sprawie:
  zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Gołaszyce
 • Uchwała nr XXIX/221/2012
  w sprawie:
  zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Pyszczyn
 • Uchwała nr XXIX/222/2012
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Imbramowice, gmina Żarów(zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Imbramowice, zatwierdzonego uchwałą Nr XL/250/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8 września 2005r.)
 • Uchwała nr XXIX/223/2012
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Przyłegów, gmina Żarów(zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przyłęgów gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/200/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 marca 2009r.)
 • Uchwała nr XXX/224/2012
  w sprawie:
  wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Żarowie
 • Uchwała nr XXX/225/2012
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2013 rok
 • Uchwała nr XXX/226/2012
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2013 rok
 • Uchwała nr XXX/227/2012
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXX/228/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Uchwała nr XXX/229/2012
  w sprawie:
  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXX/230/2012
  w sprawie:
  uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2013
 • Uchwała nr XXX/231/2012
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr XXVIII/206/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
 • Uchwała nr XXX/232/2012
  w sprawie:
  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr XXX/233/2012
  w sprawie:
  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXX/234/2012
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów(zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruków, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/298/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 marca 2006r.)
 • Uchwała nr XXX/235/2012
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mielęcin, gmina Żarów
 • Uchwała nr XXX/236/2012
  w sprawie:
  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
 • Uchwała nr XXX/237/2012
  w sprawie:
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2013 rok
 • Uchwała nr XXX/238/2012
  w sprawie:
  rozpatrzenia skargi Pana Norberta Kurjaty na działalność Burmistrza Miasta Żarów

Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020
Dokument oglądany razy: 29 002
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 23:06
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 18.07.2024 02:49:34