2023

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 04.01.2024, 09:43
z powodu: dodanie informacji
 • L sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 12 stycznia 2023 roku

LI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 9 lutego 2023 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr LI/394/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok
 • Uchwała nr LI/395/2023
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LI/396/2023
  w sprawie:
  ustalenia diet dla sołtysów z terenu Gminy Żarów
 • Uchwała nr LI/397/2023
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
 • Uchwała nr LI/398/2023
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
 • Uchwała nr LI/399/2023
  w sprawie:
  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XLVIII/384/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarow
 • Uchwała nr LI/400/2023
  w sprawie:
  zmiana Uchwały nr L/393/2023 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Żarów do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP)
 • Uchwała nr LI/401/2023
  w sprawie:
  zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Kłodzku
 • Uchwała nr LI/402/2023
  w sprawie:
  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
 • Uchwała nr LI/403/2023
  w sprawie:
  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych
 • Uchwała nr LI/404/2023
  w sprawie:
  pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr LI/405/2023
  w sprawie:
  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Uchwała nr LI/406/2023
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr XXVIII/214/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 marca 2021 r. sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr LI/407/2023
  w sprawie:
  przystąpienia Gminy Żarów do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego
 • Uchwała nr LI/408/2023
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Teleopieka dla Osób Starszych w Gminie Żarów na lata 2023 - 2025"
 • Uchwała nr LI/409/2023
  w sprawie:
  podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
 • Uchwała nr LI/410/2023
  w sprawie:
  określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
 • Uchwała nr LI/411/2023
  w sprawie:
  nadania nazw ulicom w miejscowości Kalno
 • Uchwała nr LI/412/2023
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów
 • Uchwała nr LI/413/2023
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zastruże, gmina Żarów
 • Uchwała nr LI/414/2023
  w sprawie:
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2023 rok
 • Uchwała nr LI/415/2023
  w sprawie:
  zmiany Uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych

LII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 23 marca 2023 roku

LIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 kwietnia 2023 roku

LIV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 25 maja 2023 roku

LV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 29 czerwca 2023 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr LVI/436/2023
  w sprawie:
  udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żarów
 • Uchwała nr LVI/437/2023
  w sprawie:
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
  Żarów za 2022 rok
 • Uchwała nr LVI/438/2023
  w sprawie:
  udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
 • Uchwała nr LVI/439/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok
 • Uchwała nr LVI/440/2023
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LVI/441/2023
  w sprawie:
  powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2024-2027
 • Uchwała nr LVI/442/2023
  w sprawie:
  wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie
 • Uchwała nr LVI/443/2023
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
 • Uchwała nr LVI/444/2023
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Miasto Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Miasto Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie miasta Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
 • Uchwała nr LVI/445/2023
  w sprawie:
  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żarów

LVII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 13 lipca 2023 roku

LVIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 lipca 2023 roku

LIX sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 7 września 2023 roku

LX sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 5 października 2023 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr LX/459/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok
 • Uchwała nr LX/460/2023
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LX/461/2023
  w sprawie:
  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała nr LX/462/2023
  w sprawie:
  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała nr LX/463/2023
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XXXIX/317/2022 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na Targowisku Miejskim "Mój Rynek" w Żarowie
 • Uchwała nr LX/464/2023
  w sprawie:
  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Uchwała nr LX/465/2023
  w sprawie:
  określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokość nagród za wyniki sportowe
 • Uchwała nr LX/466/2023
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów
 • Uchwała nr LX/467/2023
  w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zastruże, gmina Żarów
 • Uchwała nr LX/468/2023
  w sprawie:
  wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2024-2027

LXI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 26 października 2023 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr LXI/469/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok
 • Uchwała nr LXI/470/2023
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LXI/471/2023
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości należącej do zasobu Gminy Żarów z przeznaczeniem pod lokalizację boiska sportowego
 • Uchwała nr LXI/472/2023
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr LIX/457/2023 z 7 września 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce SIM Sudety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

LXII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 23 listopada 2023 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr LXII/473/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok
 • Uchwała nr LXII/474/2023
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LXII/475/2023
  w sprawie:
  zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Żarów
 • Uchwała nr LXII/476/2023
  w sprawie:
  rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
 • Uchwała nr LXII/477/2023
  w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarów na lata 2024 - 2026
 • Uchwała nr LXII/478/2023
  w sprawie:
  uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Żarów w zakresie dożywiania uczniów, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028
 • Uchwała nr LXII/479/2023
  w sprawie:
  określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr LXII/480/2023
  w sprawie:
  podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028
 • Uchwała nr LXII/481/2023
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr LX/465/2023 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 października 2023r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokość nagród za wyniki sportowe
 • Uchwała nr LXII/482/2023
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XXXVIII/299/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Żarowie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Żarowie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat
 • Uchwała nr LXII/483/2023
  w sprawie:
  zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

LXIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 7 grudnia 2023 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr LXIII/484/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok
 • Uchwała nr LXIII/485/2023
  w sprawie:
  zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, realizowanego w ramach inwestycji spółki SIM Sudety Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku, w tym określenie dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasad przeprowadzania oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów pierwszeństwa i dla kryterium pierwszeństwa oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 02.01.2024, 10:14
Dokument oglądany razy: 386
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 01.01.2023